Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de verder afgelegen posten terug te trekken, teneinde zich gereed te maken voor hun vertrek. In het Zuiden van Mexico werden de keizerlijke troepen, waarvan een deel gedurende den strijd tot den vijand overliep, door den republikeinschen generaal Porfirio Diaz tot tweemaal toe geslagen, waardoor ook Oajaca in handen van den vijand viel. Van alle zijden bedreigden de republikeinen thans het nog overgebleven deel van Maximiliaan's keizerrijk.

De keizer bevond zich gedurende den herfst van 1866 in een toestand die aan vertwijfeling grensde; uit Europa kwamen slechts jobstijdingen; de vernedering van Oostenrijk door Pruisen op de slagvelden van Boheme, die door den vrede van Praag haar beslag had gekregen, de mislukking der pogingen door zijne gemalin te St. Oloud aangewend om Napoleon III tot andere gedachten te brengen, en eindelijk de treurmare uit Rome, die hem de geesteskrankheid der keizerin berichtte. Zijn gezondheid had daarbij te lijden van het ongezonde klimaat, zijne geneesheeren raadden hem dringend aan om van lucht te veranderen. Het denkbeeld oin van zijnen troon afstand te doen en naar Europa terug te keeren, drong zich meer en meer bij hem op. Den 21sten October verliet hij zijne hoofdstad met enkele vertrouwden en begaf zich naar Orizaba, in het gebergte gelegen, niet ver van Vera Cruz, waar een Oostenrijksch oorlogsschip in de haven gereed lag om hem aan boord te nemen. Terwijl hij naar Orizaba ging, reisde i» tegenovergestelde richting een adjudant van Napoleon III, generaal Castelnau, die te Vera Cruz ontscheept was, naar Mexico, met een zeer gewichtigen last. Hij moest den keizer trachten over te halen om afstand te doen en zien te bewerken dat een republikeinsch bewind in zijne plaats optrad, in staat om Juarez te weren en gezind om met Frankrijk ten opzichte der geldelijke verplichtingen een voordeelige schikking te treffen. Met Bazaine en Dano, den Franschen gezant te Mexico, overlegde Castelnau wat in de gegeven omstandigheden het beste was in Frankrijk's belang. Men hoopte, door bemiddeling van de regeering der Vereenigde Staten, een voorloopige regeering in het leven te roepen die voor de Fransche belangen zoude zorgen. Over Maximiliaau's houding was men niet geheel gerust; dat hij afstand van den troon zoude doen hield men voor zeker, maar men duchtte dat hij zich met Juarez in betrekking zoude stellen en aan dezen zijn gezag zoude overdragen, in welk geval Frankrijk eiken invloed zoude verliezen. De vrees bleek in zoo verre gegrond, dat alle Fransche plannen eerlang werden verijdeld door

Sluiten