Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keeren, ouder zoo harde mishandelingen naar Peking gevoerd, dat meer dan de helft aan de gevolgen daarvan overleed. Om hen te verlossen, werd de marsch naar Peking onmiddellijk hervat, den 218ten na een hevig gevecht werd het bij de brug van Palikao gelegerde Tartaarsche leger verslagen en de daarop opnieuw beproefde aanbiediug tot onderhandelingen afgeslagen met mededeeling, dat eerst de gevangenen moesten worden losgelaten. Om hun dreigen kracht bij te zetten, werd door de bondgenooten daarop het door keizer Hieng Toeng in overhaaste vlucht verlaten beroemde keizerlijke zomerpaleis, dat met zijn tuinen, tempels en andere gebouwen een oppervlakte van verscheidene mijlen besloeg en vol van de zeldzaamste kostbaarheden was, den 7" September bezet en geplunderd. Dat laatste was trouwens reeds herhaaldelijk voorgekomen; tegenover de Chineezen achtten zich de Europeanen, naar het schijnt, aan niets gebonden, en de officieren gingen daarbij niet zelden hun manschappen voor. De Franschen hadden blijkbaar het leeuwendeel, althans de Engelsehen beweerden later, toen er harde woorden over in Europa gehoord werden, dat dezen er eigenlijk alleen schuld aan waren. Twee dagen waren noodig eer men den buit had weggevoerd, en wat men niet weg kou voeren had vernield. Toen werd de marsch naar Peking voortgezet. Eerst toen de poorten der stad bereikt waren werden de overlevende gevangenen uitgeleverd. De jongste broeder des keizers, Uh Sin, prins Kong, die thans in ernst met het voeren der ouderhandelingen belast was, had dat weten te bewerken. Dat lord Elgin daarmede niet bevredigd was en satisfactie eischte, was begrijpelijk, maar de wijze waarop hij de Chineezen meende te moeten straffen, was zeker niet geschikt om dezen een hoog denkbeeld van de Europeesche beschaving te geven. Hij liet het zomerpaleis opnieuw in bezit nemen en daarop, 18 October, de gebouwen in brand steken, de tuinen, die al veel geleden hadden bij de plundering, geheel en al verwoesten en daarna een zuil oprichten, waarop in het Chineesch de oorzaak van dit aan het keizerlijk eigendom voltrokken strafgericht werd vermeld,eene wijze van handelen die eerderaan Timoerof Nadir Shah dan aan een Europeesch veroveraar deed denken. De meeste Eugelschen echter beweerden en beweren nog, dat er geen beter middel «as om den Chineezen begrip van de superioriteit der Europeanen in te prenten. De Fransche bevelhebbers onthielden zich van deelneming. Maar zij hadden weinig recht zich er op te beroemen, daar zij het waren die dc plunde rinar begonnen hadden en de meeste buit naar 1 rank rijk werd vervoerd.

Sluiten