Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede diensten. Het verloor echter zooveel manschappen, dat Ward om het aan te vullen, Chineezen wierf en op Europeesche wijs drilde, wat tot beter uitkomsten leidde dan verwacht was. Hetzelfde bleek ook, toen wat later een Fransch officier een korps Chineezen organiseerde.

Na het herstel van den vrede tusschen de keizerlijke regeering en de mogendheden werd de houding der Taïpings tegen de vreemdelingen op den duur zoo vijandig, niettegenstaande in den beginne admiraal Hope zelf een tocht op den Yaugtse Kiang deed, daarbij vriendschappelijke betrekkingen met den Tieng Wang en zijn regeering aanknoopte, dat de beste aanvoerder der Taïpings, Tsjong Wang, die op zijn wijs een gloeiende patriot was, er openlijk in zijn proclamatiën voor uitkwam, dat hij de „vreemde duivels" in zee wilde jagen. Hij den grooten voortgang, welken onder zijn leiding de wapenen der rebellen in Keangsoe hadden, die zelfs voor den Europeeschen handel opengestelde steden in bezit kregen, gaf dit aanleiding tot een aansluiting der nog in China aanwezige Engelsche en Fransche strijdkrachten bij die der keizerlijke regeering. Hoewel dientengevolge de voortgang der Taïpings gestuit werd, scheen de kans voor overwinning voor de laatste nog niet veel grooter. Wel werd in 1862 opnieuw het beleg voor Nankin geslagen, maar waar Tsjong Wang in persoon het bevel voerde, bleven de Taïpings in het voordeel. Ook het „Altijd overwinnende leger" (dieu titel had de Chineesche regeering het toegekend) van Ward deed de kans niet keereu, en toen deze aan zijn wonden overleden was, toonde zich zijn opvolger en landgenoot Burgevine zoo onbetrouwbaar, dat de foetar (gouverneur) Li (die later als Li Hong Tsjang zoo bekend is geworden), die de leiding van den oorlog in Kangsoe had, hem afzette. In Maart 1863 werd hij vervangen door een jong Engelsch geniekapitein, Charles Gordon, die reeds blijk had gegeven van groote militaire en administratieve talenten en uitmuntte in de kunst om met menschen van ander ras om te gaan. Onder diens voortreffelijke leiding nam de oorlog een geheel anderen keer.

Hoewel Gordon veel te kampen had met de weerbarstigheid zijner blanke officieren, die hij op den duur voor een goed gedeelte door Chineezen verving, en in het begin ook met muiterij der manschappen, wist hij, meer nog door den invloed van zijn karakter, dan door zijn voor niets terugdeinzende energie, alle bezwaren te boven te komen. Het merkwaardigste was, dat Gordon tegelijk een puritein en een

Sluiten