Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat alles wat in het verre Oosten gebeurde een niet geringe beteekenis kreeg voor de oude wereld. De belangstelling in die landen werd daardoor hoe langer hoe meer algemeen. En het waren bijna alle volken van Europa, althans alle die handel dreven, die in China betrekkingen hadden. Naast den Engelschen en Amerikaanschen handel liet zich ook reeds de Dnitsche gelden; terwijl Frankrijks belangen in het verre Oosten met elk jaar grooter werden naarmate het zijn gezag uitbreidde in het land waar het vergoeding zocht voor het verlies van vroeger eeuwen, Achter-Indië.

Verovering In de jaren die op den Krimoorlog volgden, kwam Frankrijk noch

Vchina°door °P ^ gebied van den handel, noch op dat der nijverheid eenigszins

deFranschen de bedrijvigheid nabij, die Engeland in die dagen kenmerkte. Aan de stichting van nieuwe koloniën werd kwalijk gedacht, het bezit van Algerië gold haast als een lastpost, 't Was dan ook niet de drang der concurrentie, welke de Fransche regeering aanspoorde oin zich neveus de Engelsche in het verre Oosten te laten gelden, maar in de eerste plaats zonder twijfel het besef, dat het met de eer van Frankrijk onbestaanbaar was Engeland daar alleen als vertegenwoordiger van Europa te laten optreden, een besef, dat bij Napoleon en zijn omgeving en over het geheel in Frankrijk, voor zoover het in de buitenlandsche aangelegenheden belang stelde, zeer levendig was, en in de tweede de vardediging der belangen van het Christendom of liever van de katholieke kerk, waarover Frankrijk, buiten Europa een soort van protectoraat meende te moeten uitoefenen. De lezers zullen zich herinneren, dat dit laatste de eerste aanleiding was geweest tot het optreden der Fransche diplomaten en der Fransche wapenen in China, terwijl Engeland voor de belangen zijner handeldrijvende burgers opkwam. Ook tegenover het keizerrijk Anuam, den grooten Chineeschen vasalstaat in Achter-Indië, had in denzelfden tijd, 1857, de vervolging van katholieke zendelingen tot een dergelijk optreden geleid, daar in vereeniging met Spanje, doordien onder de vermoorde zendelingen ook Spaansche priesters waren. De verovering door de Fransch-Spaansche landingstroepen van de forten van Toerane en de Oostkust van China, in September 1858, leidde echter tot geen ander resultaat dan het bezit van een strook ongezond en door de bevolking verlaten land aan de kust. De Annamitische hoofdstad Huefoe lag wel niet ver af, maar de middelen ontbraken voor een expeditie binnenslands; het Annamitische leger bleef

Sluiten