Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geheele maatregel heette een herstel der regeering op den ouden voet," van Djimmo-Tenno (den eersten eenigszins historischen mikado uit de 7de eeuw voor Christus, waarmede de Japansche geschiedenis begint), maar riep in werkelijkheid een volkomen nieuwe wijze van regeering in het leven. De wijze waarop dit alles was overlegd en uitgevoerd, maakte het tot een formeelen staatsgreep, waartegen het zich begrijpen laat dat Keiki, die volstrekt onvoorbereid was en wien geen plaats was ingeruimd in de nieuwe regeering, met kracht protesteerde. Hij beriep zich op den hem vroeger verstrekten last, de regeering te voeren tot die in overleg met de daïmio s was geregeld en begaf zich van Kijoto naar Osaka, waar hij terstond zijn strijdkrachten bijeentrok. Hij liet daardoor den mikado in de handen van de tegenpartij, die niet naliet daar gebruik van te maken. Hij werd nog steeds gesteund door den regent van Satsoema, den erfvijand der Takoegawa's, wat waarschijnlijk de reden was dat Keiki, toen hem van wege den mikado het bevel gewerd zich weder naar Kijoto te begeven en daar een plaats in de regeering in te nemen, daaraan slechts wilde voldoen, vergezeld van zijn geheele legermacht, omdat naar hij beweerde de mikado niet vrij was. De tegenpartij vatte dat op als een poging om met geweld den mikado onder zijne macht te stellen. Onder aanvoering van een der prinsen van den bloede en de banier van den mikado, versperden de manschappen der zuidelijke clans het viermaal talrijker leger van Keiki, dat uit diens eigen troepen en die van een aantal noordelijke clans, onder den vorst van Aïdzoe, bestond, bij het dorp Foesjima den weg. Van den 27""1 tot den 30»4'» Januari 1868 werden daar een reeks van gevechten geleverd, die, toen een gedeelte van Keiki's troepen niet langer tegen de keizerlijke banier dorst te strijden en van partij wisselde, met zijn volslagen nederlaag eindigde. Persoonlijk had hij geen deel aan den strijd genomen. Toen hem de uitslag bleek, liet hij den buitenlandschen gezanten, die nog in Osaka waren weten, dat hij niet langer voor hun veiligheid kon instaan en scheepte zich op een zijner oorlogschepen naar Yedo iu, waar hij zich in het kasteel der sjogoens opsloot. In het begin van Februari werd Osaka door de zuidelijke clans, die zich nu keizerlijke troepen noemden en van alle kanten door opgeroepen manschappen versterkt werden, bezet en daarna Keiki en zijn aanhangers van alle titels en waardigheden bij keizerlijk besluit ontzet. Een leger onder Arisoegawa, een prins van den bloede, en op het oogenblik eerste minister, die voortaan

Sluiten