Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormingsijver bekoeld en alle feitelijk verzet voorbij was, nu regeering en natie samenwerkten aan de wedergeboorte des lands, ontwikkelen zou uit de toestanden, die geschapen waren door deze voor den westerling zoo moeilijk te begrijpen revolutie. In die dagen werd daar slechts in zeer kleinen kring acht op geslagen. Wel had het groote publiek vernomen van een wonderlijke wereld, die daar in liet land der opgaande zon iederen reiziger of bekoorde of, maar dat was maar zelden, afstiet; maar het was slechts een zeer schemerachtige voorstelling, die men zich van die wereld maakt. Als niet een der groote woordkunstenaars der Fransche letterkunde, die tevens een zeeman, een dichter en een wereldreiziger is, er de stof voor een roman aan had ontleend, die juist om zijn stof een bijna grenzenlooze populariteit had verworven, zou die voorstelling nog onbestemder zijn geweest. Thans werd zij romantiek of liever theatraal, ik mag wel zeggen operette-achtig. Japan leek aan Europa meer een decoratie dan een werkelijkheid. Hoeveel harde werkelijkheid er echter achter dien theatralen toestand stak, dat kon wie goed de teekenen der tijden waarnam, reeds na een vijftien, — wie maar oppervlakkig toezag — na een vijfentwintigtal jaren ontdekken. Maar Japan begrepen heeft ook de meest helderziende Europeaan of Amerikaan, zelfs 11a een verblijf van vele jaren onder land en volk, nimmer. Des te eerder hoop ik daarom vergiffenis te verkrijgen, als mijn voorstelling van den overgang van het oude Japan tot het nieuwe niet duidelijk mocht worden gevonden.

•25

Sluiten