Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was dan ook niet te verwonderen dat de gewichtige veranderingen, die tengevolge der hervormingen van den Keizer in Rusland noodzakelijk waren, onvolledig en gebrekkig werden uitgevoerd.

De vrijmaking der lijfeigenen was in 1861 tot stand gekomen. Zooals het gewoonlijk met dergelijke diepingrijpende maatregelen gaat, beantwoordde zij aanvankelijk niet aan de verwachtingen, vooral niet van hen in wier belang zij was tot stand gebracht. De medewerking der ambtenaren en der grondheeren liet in de verschillende deelen van het uitgebreide Rijk nog al te wenschen over. Maar vooral het behoud van het gemeenschappelijk grondbezit (zie bladz. 108), waardoor de landbouwer verplicht was onder het onbeperkt gezag van het bestuur van de Mir (landgemeenschap) zijne hem toegewezen akkers te bebouwen, had een zeer nadeeligen invloed op de welvaart ten platten lande, wat niet te verwonderen was, daar de prikkel van het eigenbelang bijna niet meer gevoeld werd. De belastingen aan den Staat moesten door de gemeenschap in haar geheel worden opgebracht, wat. tengevolge had, dat de arbeidzame in den regel het aandeel van den meer en meer verarmenden en tot betaling onmachtigen luiaard te zijnen laste kreeg en daardoor een te groot deel van de vruchten van zijnen arbeid in de schatkist zag verdwijnen.

Ook het stelsel van zelfregeering dat werd ingevoerd, baarde groote teleurstellingen. De volstrekt onwetende plattelandsbewoner was er geheel ongeschikt voor en in de steden, waar de algemeene ontwikkeling grooter was, bestond bij de bevolking een sterke tegenzin om zich met tijdroovende bestuurszaken bezig te houden. Den arbeid dien haar bedrijf van haar eischte, achtte zij meer dan voldoende. "V andaar dat het bestuur dikwijls in handen kwam van personen, die eigen voordeel boven het algemeen belang stelden.

Tn September ] 862 werd het duizendjarig bestaan van het Russische rijk met buitengewone plechtigheid gevierd. Zij die zich gevleid hadden dat de Keizer bij deze gelegenheid grondwettige instellingen aan zijn Rijk zoude schenken, zagen zich teleurgesteld. Er werd echter een geheel nieuwe wetgeving op de rechtsbedeeling en de rechterlijke macht aangekondigd, die onder anderen volledige scheiding van bestuur en rechtspraak, openbaarheid der terechtzittingen, rechtspraak van gezworenen in strafzaken en instelling van een advocatenstand bevatte. Yoor een zoo ingrijpende wijziging was de Russische maatschappij evenwel nog geheel en al onrijp. Zij bleef dan ook voor een deel een

Sluiten