is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te slaan was en hunne bladen verkondigden openlijk de revolutie. Men vatte het plan op, den doode langs de boulevards in plechtigen optocht naar het kerkhof Père la Chaise te voeren en hoopte, gedachtig aan de geweldige volksbewegingen die onder de Restauratie- en de Juli-regeering bij gelegenheid van begrafenissen van bekende mannen hadden plaats gehad, Parijs zoodoende wel in oproer te zullen brengen. Rochefort schreef een oproeping aan het Parijsche volk, waarin het werd aangevuurd, om thans voor goed een einde te maken aan de regeering der Bonaparte's, die getoond hadden slechts laaghartige moordenaars te zijn.

De regeering deed wat haar plicht was. Zij liet Prins Pierre Bonaparte dadelijk aanhouden en naar de gevangenis brengen, en nam de noodige maatregelen om zoo spoedig mogelijk het buitengewoon gerechtshof te doen bijeenkomen, dat, volgens de wet, de misdrijven van leden der Keizerlijke familie moest berechten. Tevens zorgde zij op afdoende wijze voor de handhaving der orde. De staatkundige vrienden van den overledene moesten hun plan, om het lijk door Parijs te vervoeren, opgeven, de begrafenis had te Neuilly plaats onder een geweldigen toeloop van menschen; er werden bij het graf toespraken gehouden, waarin wraak en bedreiging schering en inslag waren. Na afloop der plechtigheid trachtte Rochefort de menigte mede te krijgen naar Parijs, ten einde het gebouw, waar de Kamer van Afgevaardigden zitting hield, met geweld binnen te dringen. In de Champs Elysées had evenwel de minister Chevandier zelf post gevat, om met politie en soldaten dezen toeleg te verijdelen. Zoodra Rochefort zag dat liet ernst werd, gaf hij aan de menigte den raad om uiteen te gaan; het optreden van de cavalerie deed de geheele beweging in een oogwenk uiteenstuiven. In den avond was er nog eenig rumoer op straat, maar te middernacht konden de Parijzenaars zich ter rust begeven met de zekerheid, dat de orde geen gevaar liep. De leiders van het oproer hadden de overtuiging opgedaan, dat er aan het bewerken van een omwenteling niet te denken was. Rochefort, die wegens een hoonend en opruiend artikel in een dagblad tot een gevangenisstraf van zes maanden was veroordeeld, werd eenige dagen na deze gebeurtenis op straat aangehouden, terwijl hij een vergadering van geestverwanten wilde binnentreden. Zijne vrienden beproefden bij deze gelegenheid nogmaals een volksbeweging op touw te zetten in Belleville, de wijk der arbeiders, maar zij werd zonder eenig geweld dadelijk bedwongen. Prins