is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederleggen. Onder de voorstanders was de meening bijna algemeen, dat de Keizer in elk geval het opperbevel van het leger aan een man, zoowel geestelijk als lichamelijk krachtiger dan hij, moest overgeven. Tevens veroordeelde men eenstemmig Le Boeuf, wiens onbekwaamheid zoo zeer was gebleken, dat ook buiten het leger iedereen de overtuiging had dat hij de hoofdschuldige was aan den ondervonden tegenspoed. Zelfs de Keizerin, die hem zeer genegen was, erkende dat hij onmogelijk aan het hoofd van het leger kon blijven en eisclite van zijne vaderlandsliefde, dat hij zich zoude terugtrekken. Trocliu en Bazaine waren de twee eeuige bevelhebbers in wie het leger nog vertrouwen had. De laatste werd met het bevel over het leger van den Rhijn. de legermacht die aan de grenzen stond, bekleed. Trocliu bleef te Parijs om aan het hoofd van een nieuw te vormen legercorps te worden geplaatst. De Keizer, die niet naar Parijs durfde terugkeeren moest wel te Metz bij het leger blijven, waar zijne aanwezigheid, nadat hij het opperbevel had overgedragen, een vernedering voor hem zelf en een last voor zijne omgeving werd.

In het plan voor den veldtocht, zooals het door den Pruisischen bed-rb" geueralen staf was ontworpen, kwam een belegering van Metz niet voor.

Het Duitsche leger zoude dadelijk op Parijs doortrekken en een observatiecorps achterlaten om de bezetting van Metz in bedwang te houden. Door de bewegingen der Fransche legermacht kwam er echter een wijziging in het plan. Toen het bleek dat Bazaine, die met zijne hoofdmacht in de omstreken van Metz gelegerd was, aanstalten maakte om de vesting te verlaten en zich met Mac-Mahon te vereenigen, besloten de Duitschers dit plan te verijdelen en te trachten den Franschen veldheer met zijn gansche leger binnen Metz op te sluiten. Ten einde dit te bewerkstelligen begon het Duitsche leger, op 14 Augustus, een aanvallende beweging, die gedurende de volgende dagen op verschillende plaatsen in de omgeving van Metz werd voortgezet en den 18"1 Augustus met de volledige bereiking van het beoogde doel eindigde. De reeks gevechten die in deze bloedige week werden geleverd opende met dat van Colombey, ten oosten van Metz, tegen de Fransche troepen die den aftocht naar het westen moesten dekken. Hoewel dit gevecht met ontzaggelijk groot verlies voor de Duitschers eindigde en het Fransche leger er alleen door gedwongen werd zich op geringen afstand terug te trekken onder de bescherming van het geschut der vesting, was toch