Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelde leiding. De Internationale, de vereeniging der arbeiders in alle landen, die in Engeland door Marx was gesticht, had een groot aantal leden te Parijs. Het schijnt dat van haar de eerste pogingen waren uitgegaan en dat zij zich daarvoor had bediend van Blanqui, het hoofd van de anarchistische partij die zich tot doel stelde de maatschappij omver te werpen, onverschillig welke regeering aan het hoofd stond. Zij wilde die omwenteling om de omwenteling zelve. Er werd een Comité-Central opgericht, dat zich in verbinding stelde met de burgerwacht. 114 bataillons plaatsten zich onder de bevelen van dit comité, dat uit de mannen bestond die in de Commune later een eerste rol hebben gespeeld. Aanvankelijk deed men slechts een beroep op de vaderlandsliefde der mannen van de burgerwacht. Zij zouden zich gewapend vereenigen om den intocht der Duitschers in Parijs met geweld tegen, te houden. Deze beweging leidde tot niets; de Duitsche troepen bleven ongemoeid, men plunderde alleen een koffiehuis waar Duitsche soldaten zich hadden opgehouden, maar het centraal comité bereikte haar geheim gehouden doel om in het bezit te komen van de kanonnen van het Fransche leger, die door de burgerwacht naar Montmartre werden vervoerd, naar het heette om die uit de handen der Duitschers te redden, maar in werkelijkheid om die in den aanstaanden burgeroorlog tegen het Fransche leger te kunnen gebruiken.

Den 18en Maart kwam Thiers te Parijs, hij vond de stad in een zeer oproerige stemming en den algemeenen staatkundigen toestand in hooge mate zorgwekkend. Zijn eerste daad was een bevel aan den generaal Yinoy, die aan het hoofd der linietroepen stond, om de kanonnen van Montmartre terug te brengen; de generaal voldeed aan het bevel, maar toen hij zich van de kanonnen meester had gemaakt, belette de zamengeschoolde menigte hem die te vervoeren. De soldaten bleken onwillig om tegen het volk op te treden en Vinoy moest terugkeeren zonder de kanonnen.

De burgerwacht werd bijeengeroepen, maar er verschenen maar acht honderd man op het appel; de overigen maakten blijkbaar gemeene zaak met het volk. Thiers, die zooveel straatoproeren in Parijs had bijgewoond, zag dadelijk het buitengewoon ernstige karakter van deze beweging in; nu de Eegeering niet meer op het leger kon rekenen stond zij machteloos tegenover de oproerige bevolking. Hij nana dadelijk het besluit om met de troepen waarop men kon vertrouwen, naar Versailles terug te trekken, teneinde de vertegenwoordiging te bescher-

Sluiten