Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiken. De overtocht van het Balkan-gebergte scheen geen moeielijkheden meer op te leveren nu de legerafdeeling van Gourko reeds een der bergpassen had bezet. Ten noorden van den Balkan hadden de Bassen door de in bezitneming van verschillende plaatsen vasten voet gekregen. De bevolking der bezette streken verwelkomde hen als bevrijders, de Turksche ambtenaren en de meeste Mahomedanen hadden, bij de nadering der Bussen, Bulgarije verlaten, de Christenbevolking die alleen achter gebleven was bewees den Bussen alle mogelijke diensten. Zij leverde verkenners en gidsen, terwijl de weerbare mannen de wapenen aangordden om zich bij de Bussen aan te sluiten. Deze omstandigheid en de schijnbare machteloosheid der Turken hadden de Bussische legerhoofden de maatregelen die bij de bezetting van een vijandelijk land door de voorzichtigheid zijn geboden, geheel doen verzuimen. Inmiddels begonnen de Turken, die hunne aangeboren traagheid eerst bij het aanwezig zijn van dadelijk gevaar plegen ter zijde te leggen, aan ernstigen tegenweer te denken. De troepen, die onder het bevel van Soliman Pascha tegen de Montenegrijnen streden, werden teruggeroepen en naar den Balkan gezonden om Gourko's leger tegen te houden. Ten noorden van den Balkan verzamelde Osman Pacha, op uitdrukkelijk bevel uit Constantinopel, een deel der zich daar bevindende Turksche troepen strijd bij piewna. en bezette daarmede Plewna een stad ten zuiden van Nicopol gelegen.

De Bussen, die de bewegingen van Osman Pacha niet goed hadden waargenomen en de krijgsmacht van den Turkschen bevelhebber veel zwakker achtten dan zij in werkelijkheid was, vielen hem in zijne stelling aan doch werden teruggedreven. De Turksche soldaten, in aantal de Bussische aanvallers overtreffende, hadden achter ijlings opgeworpen aarden werken een zoo sterke verdedigingslijn weten in te nemen dat de hardnekkige moed der Bussen onmachtig bleek oin hen daaruit te verjagen. Op 20 Juli leden de Bussen weder een kleine nederlaag voor Plewna, waarbij een paar regimenten geweldige verliezen aan manschappen hadden te betreuren. Twaalf dagen later werd een algemeene aanval ondernomen met meer dan dertig duizend man en honderd zestig vuurmonden. Op alle punten werden de Bussen evenwel teruggeslagen. Niet alleen bleef Osman Pacha zijne stelling behouden, maar hij zoude zelfs indien hij, na den mislukten aanval, dadelijk zelf een aanvallende houding had aangenomen en de door het ontzaggelijk verlies aan manschappen zeer verzwakte Bussen tot aan den Donau had vervolgd, vermoedelijk geheel Bulgarije binnen weinige dagen heb-

Sluiten