Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antivari, die voor alle vreemde schepen open moest worden gesteld, maar voor oorlogsschepen moest gesloten blijven, ook mocht het zelf geen oorlogschepen bezitten. Het vorstendom Bulgarije werd op dezelfde grondslagen als de door Rusland bedongcne gevestigd, doch met veel kleiner grondgebied. De ten zuiden van den Ëalkan gelegen landen bleven onder de heerschappij van den Sultan, er werd aldaar een provincie Oost-fiumelië gevormd, die deel bleef uitmaken van het Turksche rijk, maar met eenig zelfbestuur onder een christelijken gouverneur. In Azië verwierf Rusland een aanzienlijke uitbreiding van grondgebied. Ardahan Kars en Batum moesten door Turkije aan Rusland worden afgestaan , laatstgenoemde stad beloofde Rusland tot vrijhaven te maken.

Turkije verloor meer dan 2500 vierkante mijlen en drie en een half millioen onderdanen. Rusland kreeg in Europa en Azië te zamen een vergrooting van 750 vierkante mijlen met een bevolking van een klein millioen. De overige verliezen van Turkije kwamen ten bate aan Servië, Montenegro, Rumenië en het nieuwe vorstendom Bulgarije.

Ten opzichte van Rumenië reeds door het verlies van Bessarabie zwaar getroffen, kwam in het verdrag nog een bepaling voor, die het zeer onwelgevallig was, maar die in Europa algemeen werd toegejuicht. De Rumeensche grondwet onthield aan de Israëlieten rechtsgelijkheid met de Christenen. Het Berlijnsche verdrag maakte hieraan een einde door te bepalen, dat in Rumenië in het vervolg niemand meer wegens zijn geloof het genot zijner burgerlijke en staatkundige rechten mocht missen. Vorst Karei had met grooten tegenstand te kampen toen hij de grondwetswijziging, die door deze bepaling van het traktaat geëischt werd, aan zijn parlement voorstelde. Hij had, voorziende dat de zaak niet spoedig tot een beslissing zoude komen, gehoopt de volledige onafhankelijkheid van Rumenië, die ook in het Berlijnsche traktaat was vastgesteld, reeds dadelijk te kunnen verkrijgen, maar de meeste mogendheden, en in de eerste plaats Duitschland, weigerden beslist om Rumenië als geheel onafhankelijk van Turkije te erkennen, indien niet vooraf de volkomen rechtsgelijkheid aan de Israëlieten was verleend. Deze kwam eindelijk in October 1879 tot stand, na lange onderhandelingen tusschen de regeering en de tegenstribbelende vertegenwoordigende lichamen. In 1880 volgde hierop de erkenning van Rumenië als onafhankelijke staat door alle mogendheden.

Bulgarije kreeg tot vorst Prins Alexander van Battenberg, die aan het Hessische vorstenhuis verwant was en ook vermaagschapt met den Czaar. In den zomer van 1879 aanvaardde hij zijne regeering en ves-

Sluiten