Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ju-stellen; z»j bezwoeren je eersie, die hun gehoor gaf. Zoo

v*le te onderhandelen. ludu, . Doch spoetiiti barstte liet twistvuur W;»er voor het oogenbhk \ o ■ amhanaers van Meleager en die van Jfieuw uit, het kwam l"sschen „ t(J, bloedvergieten, totdat eindelijk //rdiceas tot .nieu.we.°"ef"'f' ^.in , (i'•}.);{ i,et eens werden over de volgende ,1e beide partijen in het begin va ^ "|(m |ia.||n van Philippus als koning bepalingen: Arrludaeus van Roxane zou, wanneer liet een zoon was,

erkend worden, doch aan t voorbehouden. Antipater en Craterus, die

een aandeel aan de regeering j Europa bevond, zouden liet bewind in

zich met zijne veteranen op weg naar,;urüPa hel opperbevel over de garde

stras «a'ïssai—~

*"tf at*** m ïS^rireSSf'reS

was hij volstrekt niet voornemens ■ - was tevreden, allerminst verder; slechts met eene onbepeir ^ jjeö|oten, door een voor-

wilde hij zijne macht met Me ea er deden. verkieefde voetvolk vrees aan

beeld van vreesel.jke strengheid liet aan Me ea^ver^o, uitvoering yan /ijne

Ie jagen en dan zijn mededinger ^ °ol„ens je Macedonische zeden

Sij hel oproer Maeedoniérs doo.' „"StlgTellen plaats: een hond

Rij dit reinigingsfeest hadden e genaa dm ï ^ ^ q hei Q^a V(,,(1 ,ame.

werd in twee deelen gesneden «1<e |]()k hgl ehee|e ieger met den koning,

lijk ver van elkander neerga n , ' aan het hoofd, door de tusschen-

omringd door m» '^oSg vo^TriddShap. op deze hel voetvolk.

iiiï dokor„w»«'' «'• ■» wp-i-

tusschen ruiterij e.n. voetvolk gehouden* Maced0niërs gehouden en boven-

Zulk eene reiniging werd jaarlijks bj de Maceio ° oproer he,

dien ook, wanneer bijzondere omstandighSuSi'nS ruiters en voetvolk stonden noodzakelijk maakten. De optoc!li ° Ajl'r mel perdiccas aan zijne

* do gelederen van he, voet,0lk SSSL had zich binnen weinige dagen op.den zwMgn taing

arssr ^

moest, waren hem door Perdiccas in den mond gele,,» • . ; t 0j.

Philippus Arrhidaeüs riep het jo^lk toe daMle S^echlinatige

bracht kon worden, voordat de raddraaiers vani , i zjj zonJer aitrzeien

straf ondergaan hadden. Hij eischte van desü 11. ite , J aangesloten

degenen, die zich op den dag »»^ ^Öen^D legenhadden, zouden uitleveren. De sol ale» « on «n.i , ^ (lie ais

rtuïïs iTii -tiT^inrcirTe

olifante^^eNNWpen^deze^'Treesehjke bieren vertrapten de ongelukkige.! voor

de oogen van het geheele teger. voetvolk stond, had het niet gewaagd

Meleager, die aan het 1^ioofd van he\ v0™en, dat zijn lot beslist was. zijne plaats te verlaten. Hij kon zi L li„r,,n teruagekeerd, of hij vluchtte Nauwelijks warende troepen ui hum» voor ver¬

in een tempel. Hier hoopte Inj dwr zich niet om tempel of

aïlaar'"op'^jn 'beveTén dat vaii den zwakken koning werd Mel.ag.rm den

Sluiten