Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naam van Alexander nemen, alsof de groole koning nog onder hen leefde. Door dit vernuftig uitgedacht voorstel ontweek Eumenes met groot beleid alle moeilijkheden, die hij anders bij het aanvaarden van het opperbevel zou ontmoet hebben. De aanvoerders der Argyraspiden gehoorzaamden hem. hunne verbeeldingskracht was ontvlamd, terwijl zij zich aan de begoocheling overgaven alsof Alexander nog in hun midden leefde.

Binnen korten tijd had Eumenes zich een invloed op de fiere Argyraspiden verworven, zooals sinds den dood van Alexander den Grooten nog niemand bezeten had. Thans kon hij zonder ergernis te geven de handen aan de schatten van het rijk slaan, om troepen aan te werven, en weldra stond hij aan het hoofd van 10,000 man voetvolk en 2000 ruiters. Reeds in de eerste maanden van het jaar 318 had hij een leger verzameld, waarmee hij weldra luisterrijke zegepralen bevechten zou. Gevecht op gevecht werd in het binnenland van Azie geleverd, meestal zegevierde Eumenes, maar, hoe dapper en voorzichtig hij ook als veldheer was, welk een schitterende krijgsroem hij zich ook verwierf, de trolsche Macedoniërs konden het hem toch niet vergeven, dat hij een Griek was, dat zij onder het opperbevel van een gehaten Helleen staan moesten. De met Eumenes verbonden stadhouders gedroegen zich trouweloos; wel gehoorzaamden de Argyraspiden hun veldheer, wel streden zij dapper, als hij hen ten strijde voerde, maar ook zij vergaten zijne Grieksche afkomst niet, ook zij droegen een heimelijken wrok tegen hem iu het hart om.

Toen in Januari 31(1 Eumenes weer eene schitterende zegepraal over Antigonus behaald had, wilde een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat de legerplaats der Argyraspiden, die een half uur achter het slagveld lag, in den loop van het gevecht door eenige afdeelingen van Antigonus overvallen werd. De weinig talrijke bezetting was in een ommezien overmand; de schatten der Argyraspiden, der satrapen en bevelhebbers, en, wat het ergste van alles was, de vrouwen en kinderen der manschappen vielen den vijand in handen.

De verraderlijke Macedonische grooten, die zich in het kamp van Eumenes bevonden, trokken van dit ongelukkig voorval partij om een opstand onder de Argyraspiden aan te stoken. Dezen waren woedend, dewijl zij hunne schatten, hunne vrouwen en kinderen verloren hadden, en toen Teutamas, hun oude bevelhebber, zich tot hen begaf en hun misnoegen door zijne giftige taal aanvuurde, besloten zij, onderhandelaars naar Antigonus af le vaardigen, inet het verzoek om hunne bezittingen, hunne vrouwen en hunne kinderen hun terug te zenden; dan — zoo verklaarden zij — waren zij bereid om elke vredesvoorwaarde, die hij stellen zou. aan te nemen.

In het diepst geheim antwoordde Antigonus hun, dat hij volgaarne bereid was om alle wenschen der soldaten te vervullen, dat de Argyraspiden al hunne bezittingen terug zouden ontvangen, zonder dat daaraan de minste schade was toegebracht, en dat hij daarvoor niets eischte dan de uitlevering van Eumenes

De Argyraspiden willigden die voorwaarde in. Zij trokken naar de tent van den veldheer en drongen onder woest geschreeuw op dezen aan. Eumenes vermoedde terstond, dat er verraad in het spel was, hij wilde zich met ccmge krijgsmakkers verwijderen, toen de soldaten zich op hem wierpen, hem omklemden, zijn zwaard hem ontrukten, zijne handen met zijn gordel samensnoerden en hem zoo als gevangene wegsleepten.

De tijding van de gevangenneming van den veldheer verbreidde zich spoedig door de legerplaats en verwekte daar de grootst mogelijke opschudding. Vele bevelhebbers liepen aan het hoofd hunner troepen tot den vijand over. Antigonus, die terstond bericht had ontvangen van het gelukken des aanslags, zond boden naar het kamp af, om de uitlevering van Eumenes te eischen. Aan dien eiscli werd terstond voldaan. Tevergeefs smeekte de geboeide veldheer zijnen soldaten, dat zij hem liever dooden dan den vijand uitleveren zouden, tevergeefs bezwoer hij hun, dat zij een zijner armen zouden losmaken, opdat hij zich zelf van hel leven berooven mocht. Met woest

Sluiten