Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eenige kampvechler voor de rechten des jongen konings. Polysperchon. was machteloos; zijne troepen liepen groolendeels tot Cassander over. Hij zeil moest naar den Peloponnesus vluchten, waar hij met hulp van zijn zoon Alexander zijn gezag nog in enkele steden, o. a. in Corinthe wist te handhaven. Ook dit laatste overblijfsel van de macht des rijksbestierders moest Cassander vernietigen. Deze trok derhalve naar den Peloponnesus, om daar den strijd tegen zijn ouden tegenstander en diens zoon te beginnen. Op den weg derwaarts hield hij zich in Boeötië gedurende eenigen tijd op; hij maakte van deze rust gebruik om Thebe, de oude hoofdstad des lands, die vóór twintig jaren door Alexander den Grooten verwoest was, te herstellen. Boeötische steden werden genoodzaakt om dat gedeelte van hel voormalige Thebaansche grondgebied, hetwelk hun in die dagen toegewezen was, terug te geven; uit alle deelen van Griekenland werden de verdreven Thebanen of' hunne nakomelingen uitgenoodigd om naar hunne vaderstad terug te keeren.

Groote vreugde heerschte er in Griekenland, toen de tijding zich door de verschillende gewesten verbreidde, dat de oude en beroemde stad weder uit hel niet verrijzen zou. Vele Grieken uit de verst verwijderde streken, zelfs uit Italië en Sicilië, schonken bijdragen tot uitvoering van dit plan. Hijzonder werkzaam waren in dit opzicht de Atheners; of dit geschiedde uit sympathie vöor de Thebanen, dan wel uit zucht om zich bij Cassander aangenaam te maken, is moeilijk te bepalen.

Spoedig verrees de stad opnieuw; eene bezetting, door Cassander er in gelegd, beveiligde haar tegen alle mogelijke aanvallen.

Door die herstelling van Thebe verwierf Cassander zich bij de Hellenen grooten roem, men verhief de edelmoedigheid van dezen veldheer tot in de wolken. Zeer ten onrechte! Cassander werd hierbij alleen bestuurd door zijn eigen belang en door den haat tegen Alexander den Grooten. dien hij bij elke gelegenheid openbaarde. Het nieuwe Thebe strekte hem tot een vast steunpunt van zijne macht. De ligging der nieuwe stad in het hart van Griekenland maakte haar hiertoe bijzonder geschikt.

In Azië regeerde Antigonus na den dood van Eumenes bijna als onbeperkt gebieder, de overige satrapen erkenden zijne meerdere macht, zij bogen voor hem, maar beraamden, terwijl zij dit deden, maatregelen om zich ten strijde toe te rusten, ten einde zich eene zelfstandige heerschappij te veroveren, zoodra de gelegenheid daartoe gunstig zou zijn. Dit deed onder anderen Python, de satraap van Medië, die tot dusver een trouwe vriend van Antigonus geweest was.

Antigonus liet zich door geene vriendschapsbetuigingen om den tuin leiden, de oude veldheer — hij had zijn 70e jaar reeds achter den rug — had eene harde school van levenservaring doorloopen, hij vertrouwde slechts één mensch, namelijk zijn zoon Bemetrius. Vader en zoon waren zóó innig aan elkander gehecht en bewezen elkaar zulk een onbepaald vertrouwen, dat hunne tijdgenooten hen niet genoeg konden bewonderen. In die dagen van blinden hartstocht waren alle banden van bloedverwantschap verscheurd, de naaste bloedverwanten vervolgden elkander met doodelijken haat; dikwijls had een vader geen gevaarlijker vijand dan zijn eigen zoon, die, ten einde zich van de heerschappij meester te maken, menigmaal moordenaars tegen hem afzond. Dat Demetrius. wanneer hij van de jacht terugkeerde, in zijn bestoven gewaad en met de wapenen in de hand naar zijn vader toesnellen en hem kussen mocht, zonder dat deze zijn gewapenden zoon vreesde, was iets zóó vreemds, dat Antigonus tot de gezanten, die eens getuigen waren van zulk een tooneel, met fierheid zeggen kon, dat zij hunnen meesters maar moesten ineedeelen, welk eene verhouding er tusschen hem en zijn zoon bestond.

De teedere liefde, die vader en zoon verbond, is des te merkwaardiger, naarmate zij eene scherper tegenstelling vormde met die realistische levensrichting, waardoor de oude veldheer zich onderscheidde. Zijn streven was altijd op de werkelijkheid gericht, nooit verhief zijn geest zich tot eene ideale

Sluiten