is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld. Terwijl hij zelf tien rijkdom gering achtte — hij had slechts weinig behoeften — zocht hij toch schatten op schatten te stapelen, want juist in dien tijd was het geld de bron der macht, de dapperste huurtroepen gingen in dienst bij dengeen. die hen het rijkelijks! kon betalen. Ofschoon op verre na geen verkwister, was Antigonus toch evenmin een gierigaard.

Droysen schetst den merkwaardigen man, in zijne geschiedenis der opvolgers van Alexander, treffend in de navolgende bewoordingen:

»Hij was volstrekt niet tot verkwisting geneigd, noch voor zich zelf. om zich zingenot te verschailen, noch ook om door do vleieis en geleerden, die zich gaarne in de nabijheid van den wel onderwezen en lijn beschaafden stratee" ophielden, als mild geprezen te worden. Aanzoeken van dien aard wees hij°meestal met de hem eigene geestigheid van de hand. Toen een arm, cynisch wijsgeer hem om een drachme vroeg, antwoordde bij, dat dit geene ajft voor een koning en toen bij hem om een talent verzocht, dat dit geene som voor een cynisch wijsgeer was. Maar waar het noodig was, wist hij te «even, ja zelfs verkwistend mild te zijn, en de verplichtende wijze, waarop hij zijne gaven uitreikte, zette daaraan des te grooter bekoorlijkheid bij. Als een goed gastheer behartigde hij overal de belangen zijner vrienden; om den wil van het werkelijk bezit der macht scheen lnj haar uitwendigen luister gerin" te achten en het buitengewone steeds meer te vermijden, dan te zoeken. Toen" iemand hem eens in een gedicht »zoon der zon" noemde, antwoordde hij, »dat de slaaf, die hem den kamerpot reikte, daarvan niets wist", en later, nadat hij koning was geworden, zeide bij tot iemand, die hem gelukkig roemde van wege zijne macht: «indien gij wist, hoe vol ellende deze lap i> (op zijn diadeem" wijzend), gij zoudt die niet van een mesthoop oprapen". In alle opzichten kan men zich niet licht een scherper tegenstelling denken dan die, welke er tusschen hem en zijn zoon Demetrius bestond. Even verkwistend, hartstochtelijk en opgewonden als deze was, even nuchter, voorzichtig en berekend was de vader en deze eigenschappen traden met hel klimmen zijner jaren des te sterker aan het licht. De oorlogen, die hij nog altijd voerde, 'getuigden van zijne onverzwakte kracht; altijd nam lnj in persoon deel aan de gevechten. Nooit was hij opgeruimder dan wanneer het op den vijand los zou gaan, dan hadden zijne troepen elkaar in den regel een nieuwen geestigen zet van den oude te verhalen, of hij reed langs het front en spotte luid lachend met den vijand. Ook in de legerplaats zag hij het gaarne, dat zijne lieden vroolijk waren, terwijl bij toch meer dan één der overige veldheeren op strenge tucht en ondergeschiktheid gesteld was.

In bet algemeen verstond hij voortreffelijk de kunst om met zijne soldaten om te gaan; toen hij eens des winters in eene geheel woeste streek de legeiplaats opslaan moest, en, door het kamp gaande, eenige soldaten in hunne tenten op zijne afschuwelijke aanvoering hoorde schimpen, schoof bij met zijn stok de opening der tent open met de vermaning: «het zal u slecht gaan, wanneer gij niet heler op uwe hoede zijt. Ook in andere gevallen was hij toegevend ten aanzien van uitlatingen tegen zijn persoon, alleen omtrent zijne eenoogigheid kon hij geen spot verdragen, loen theocritus van Samos op de uitnoodiging van den strateeg, bij monde van zijn kok, antwoordde: wGij zult mij den cycloop zeker rauw voorzetten" liet hij hem gevangen nemen

en ter dood brengen. ....... ....

Antigonus zag zeer goed in, dat de satrapen, die zich lijdelijk aan zijne macht onderwierpen, toch binnen zeer korten tijd weer zijne vijanden zouden worden. De machtigsten hunner bad hij liet meest te duchten, daarom was hij besloten, hen te vernietigen, eer zij hem schaden konden. De vriendschap, die er vroeger tusschen hen bestaan bad, hield hem van de uitvoeinig \an zijn plan niet terug, want overwegingen van vriendschap en dankbaarheid kende hij niet, zijn belang was de eenige drijfveer van zijne daden.

Python, die zich in bet geheim ten strijde toegerust had. werd onder