Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sperchon zich omkoopen en liij bezoedelde door dit schandelijk verraad een lol dusver eervol leven. Bij een geheim verdrag verbond hij zich om Heracles te vermoorden. "ij noodigde dezen op een gastmaal, liet den jongen vorst na afloop van den maaltijd worgen en vereenigde daarop zijn leger met dal van Cassander.

Deze vervulde zijne belofte, maar van dezen tijd af aan verloor Polysperchon allen invloed, hij verdwijnt bijna geheel uit de geschiedenis. Slechts als strateeg van Cassander wordt hij nog genoemd. Van alle leden der koninklijke familie waren thans alleen nog Cleopatra, die Sardes tot haar verblijf gekozen had, en Thessalonice, de gemalin van Cassander, in leven; al de overigen waren door de hand van moordenaars gevallen. Ook Cleopatra deelde weldra in hun aller lot. Zij was voornemens met Ptolemaeüs van Egypte te huwen; Antigonus kreeg de lucht van dit plan en gaf den bevelhebber van Sardes een wenk om de vorstin, wanneer zij de stad heimelijk verlaten wilde, gevangen te nemen. Dit geschiedde en kort daarop werd Cleopatra vermoord. Antigonus liet het gerucht verbreiden, dat hare slavinnen haar omgebracht hadden; dezen werden gegrepen en gedood. Ofschoon hij hel lijk der vermoorde met koninklijken luister begraven liet, geloofde toch niemand hem. Een ieder wist, dal Antigonus den moord bevolen had.

VIERDE HOOFDSTUK.

Demetrius Phalereus te Athene. Demetrius Poliorcetes, zijn karakter, zijn losbandig leven. Bevrijding van Atliene. Oorlog tusschen Antigonus en Ptolemaeüs. De belegering van Salamis. De veldheeren nemen den koningstitel aan. Ongelukkige tocht van Antigonus naar Egypte. Demetrius van Rhodus. Demochares te Athene Schandelijke vleierij der Atheners tegenover Demetrius. De slag bij Ipsus. l)e dood van Antigonus.

Bij den vrede van het jaar 311 waren de Grieksehe steden vrij verklaard. Hel ééne jaar na het andere verstreek en geen der heerschers dacht er aan. de vredesvoorwaarden te vervullen. De troepen van Cassander hielden de eenmaal ingenomen punten bezet en deze was door middel van zijne soldalen, in weerwil van het vredesverdrag, heer en meester in Griekenland.

De Grieken zelf lieten zich dit welgevallen, zij waagden niet eenmaaleene poging om de hun beloofde vrijheid door eigen krachtsinspanning te veroveren; zij waren, met uitzondering der Aetoliërs, allen reeds te diep gezonken 0111 nog den moed te bezitten lot een krachtigen opstand.

Het duidelijkst spiegelt dit diep verval van Griekenland in dit ongelukkig tijdperk zich af in de heerschappij van Demetrius Phalereus, wiens bestuur inderdaad niets anders was dan eene tyrannie onder bescherming van Cassander. ofschoon de naam gemeenebest bleef voortbestaan.

Demetrius Phalereus was iemand van geringe afkomst, die zich jaren lang aan de beoefening van de wetenschappen gewijd en zich een zekeren naam als rhetor en geleerde verworven had. Zoolang Phocion te Athene het bewind in handen had, was hij niet in de gelegenheid geweest om eene belangrijke rol te spelen; eerst na diens dood werd hij door de keuze der Atheners met toestemming van Cassander de eerste man te Athene, de onbeperkte alleenheerscher in de republiek tegenover het volk. Hij kende slechts ééne wet: den wil van Cassander; deze beschouwde Demetrius derhalve als een zeer nuttigen bondgenoot, dien hij op onbekrompen wijze met zijn geld onder-

Sluiten