Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v»r rhpnnlë nik inwendig te versterken; docli weldra werd hij genoodzaakt om\lit vreedzaam werk te staken, want een nieuwe vijand trad tegen hem op: konin" Pvrrhus van Epirus, die uit Italië was teruggekeerd.

Pvirlni^ had een leser van 8000 man voetvolk en 500 ruiters medegebracht hij was niet in staat deze krijgsmacht in het kleine koninkrijk Epirus te onderhouden en zag .lus naar eenegelegenheid uit, ten einde haar in den Len of anderen oorlog te gebruiken. Nadat hij eene bende Gallische huurSn aau«eworvei, had. rukte hij in het jaar 274 tegen Macedome op. Het „eiuk was "hem gunstig. Even als vroeger verlokte zijn roem als, krijgsman de Macedonische aanvoerders tot afval van Antigonus. Al verder en verder strekte Pvrrhus zijne zegetochten uit, zoodat Antigonus zich genoodzaakt zaD om zich in de steden aan de oostkust terug te trekken.

Was Pvrrhus in staat schitterende zegepralen te behalen, de kunst om hetgeen hij verworven had te behouden verstond hij daarentegen niet. Evenals —r ".'droes hij zich als overwinnaar overmoedig. In Aegae de oude Macedonische hoofdstad, die hem ook m handen was gevallen, had luj zijne falliëis als bezetting achtergelaten; de roofgierige barbaren plunderden de •'raven der oude Macedonische koningen en wierpen de beenderen op de onenlmre straal. In hunne niets ontziende brooddronkenheid beroofden zq de bür"ers en behandelden zij hen met eene wreedheid, die de mishandelden tol liet "uiterste bracht. Op luiden toon gaven de Macedoniers aan hunne veron'" waaïïSg over zulke schanddaden lucht, maar Pyrrhus bekommerde zich

daar met om; hij liet zijne huurtroepen hun gang gaan. .

Thans meende Antigonus op den bijstand van liet Macedonische volk te kunnen rekenen. Ook hij had Gallische huurtroepen aangeworven en trok . | n ipcren de Euiroten op; doch hij leed eene beslissende nedeilaac. slechts door zeven zijner aanhangers vergezeld bereikte hij ^e.kuslst^; Toch verloor bij den moed niet. Hij wist wel. dal 1 yrrhus zelt hem spouljo de «elegenheid verschaffen zou om den strijd onder gunstiger omstandigheden

le hervatten en wachtte dat tijdstip rustig af. volmaakte

Antigonus Gouatas vertoonde, wat zijn karakter tetrett, let voimaaKie |p"enbeeld van /iin onstuimigen, nooit berekenenden, altijd stnjdlustigen vadei Setrius ij was èeu volleerd staatsman; nooit verloor hij het doel, waarnLrhh streefde uit het oog. altijd poogde bij bet met de meest mogelijke ÏX»,! m «i.i-1 overleg li l.reike». Zonder «0.1 MMM

ontvonkt te worden maar met eene volharding, die van geen bezwijken wist. snande liii zimi ekrac 1 üe n in om zich in de koninklijke waardigheid die hem ffïfeiïï ten deel gevallen was, le handhaven. Nooit liet hij zich van den rechten weg aHokken: dienvolgens moest bij ten slotte wel z0S®u,^''r

Nauwelijks M Pï'rlu.s Macedonië veroverd ol «a naar roem riep hem naar een ander oorlogstooneel. Bij qnM jero zich een aanzienlijk Spartaan Cleonymus, de zoon van den Sparlaanscli Uoninc Clwmenes II die, na den dood zijns vaders door zijn neef Areus I van den troon verdrongen, Sparta bad verlaten, in Itahe gestredenen acli daar wel grooten roem als krijgsman, maar tevens den naam van een wreed

ion-e en schoone dochter uil hel tweede konmkbjk geslacht, tot vrouw genom .

Toen l.ii echter bemerkte, dat zijne vrouw hem met beminde, maar eem openlijke liefdesbetrekking met Acrotatus, den zoon van koning; Ar> ms . nndprhield bad hii zijne viouw verlaten en zich tol koning Pyrrhus gewend.

a iTtx v-rw^S' voSoK«'

Sluiten