Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezelfde plannen in de eerste plaats te doen om de macht der eplioren, door welke de koninklijke heerschappij beperkt werd, te fnuiken. Hij zelf wilde regeeren, hij alleen. Eerzucht en heerschzucht waren zijne eemge drijtveeren.

Was A"is de trouwe bondgenoot van den Achaeischen bond geweest, Cleomenes werd"zijn bitterste vijand: de democratische regeeringsvorm, die daarin gehuldigd werd. moest wel liet voorwerp van zijn doodehjken haat zijn. llad A"is gepoogd langs vreedzainen weg eene hervorming van de wetgeving tot stand te brengen, Cleomenes sloeg den bloedigen weg der omwenteling in. Ten einde zijn naam bij hel volk beroemd te maken, wist hij een langdurigen oorlog met de Achaeërs te doen ontbranden. ..

Het Achaeïsch verbond had al zijne krachten ingespannen om zijne heerschappij over den gebeelen Peloponnesus uit te breiden, loen eenige Aicadisclie steden, waartoe ook Mantinaea behoorde, hare betrekking tot den bond opzegden, en zich tot de Aetoliërs en — in het jaar 22* — tot de Spartanen wendden, brak de oorlog tuschen de laatstgenoemden en de Achaeers 111 liet jaar 227 uit. Over het algemeen was de uitkomst van den ooi log gunstig voor de Spartanen, want Cleomenes, een dapper en vastberaden veldheer, overtrof in moed en talent ver den strateeg der Achaeërs, Aratus.

Aratus, dezelfde man, die zoo stoutmoedig en vastberaden de Acropolis van Corinthe stormenderhand ingenomen had, die zich des nachts, slechts door enkele getrouwen vergezeld, naar Sicyon gespoed had, om den tyran ten va te brengen, scheen bij een slag in het open veld zijn moed en vastberadenheid bijna altijd te verliezen. Men verhaalt, dat hij vóór eiken slag de koorts kreeg, zijne zedelijke kracht was niet altijd iu slaat zijn lichamelijken angst te oveiwinnen. Cleomenes behaalde dus meer dan ééne overwinning, onder anderen eene schitterende zegepraal in den zomer van 226, waarbij hij de Achaeers op het grondgebied van Megalopolis geheel versloeg.

Thans achtte hij den lijd gekomen om de heerschappij der eplioren te Sparta voor goed te fnuiken; hij was de afgod zijner soldaten en hoopte me hunne hulp zich van de alleenheerschappij meester te maken. Aan liet hoofd zijner huurtroepen spoedde hij zich naar Sparta, waar lnj de eplioren in hunne vergadering overviel en ben vermoorden liet. De voornaamste oligarchen dei stad werden verbannen; vervolgens riep Cleomenes eene volksvergadering bijeen, waarin hij den burgers de invoering van die hervormingen belootde, welke Agis bij zijn leven tot stand had willen brengen. .

Alle schulden werden ten tweeden male kwijtgescholden; evenals Agis deed Cleomenes afstand van zijn eigen vermogen, om het onder de burgers te verdeelen. De verdeeling van de landerijen volgde, waarbij vele aanzienlijke Perioeken onder het getal der Spartaansche burgers werden opgenomen. liet leger werd weer op de vroegere leest geschoeid, alleen droeg Cleomenes voor eene betere wapening zorg, doordien bij de Spartaansche speer door de Macedonische sarissa verving. De gemeenschappelijke maaltijden en de wapenoefeningen der jongelingen werden met de meeste andere van Lycurgus afkomstige instellingen opnieuw tot wet verheven en door Cleomenes zeil stipt iu acht genomen. Hij ging gekleed in den eenvoudigen mantel der oude Spartanen, hij bezocht de gemeenschappelijke maaltijden, gedroeg zich vriendelijk jegens de burgers en behandelde hen als zijus gelijken. De zetels der eplioren had hij laten wegnemen op één na. dien hij voor zich zelf bestemde en op welken bij recht sprak. Hij was in den waren zin van liet woord alleenheerscher. ofschoon hij voor den schijn zijn broeder huclides tot mederegent

benoemd had. _ , , . ,

Nadat Cleomenes zijn bewind te Sparta op hechte grondslagen geve»ti0d had, poogde hij bet over den gebeelen Peloponnesus uit te breiden. Een nieuwe oorlo,T met het Achaeïsch verbond moest hem als middel hiertoe dienen. Zijn schitterend veldheerstalent verschafte hem de ééne belangrijke overwinning na de andere. Tevergeefs poogden de Achaeërs vrede te verwerven; sleclitb

5*

Sluiten