is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de beroemde sophisten met eerbewijzen Ie overladen. Zoo werd door eene vergadering van Grieken bij gelegenheid der Pythische spelen bt'.-iuteri. Gorgias bijzonder lioog te eeren en hem in den tempel van Apollo een gouden

'dn,l\Velke° groote verdiensten de sophisten zich ook ten aanzien der wetenschap in Griekenland verwierven, toch kan inen niet ontkennen, dat, gelijk ten alle tijde, zoo ook toen de wetenschappelijke opleiding van een groot deel van den beschaafden stand ook hare nadeelige gevolgen na zich sleepte, vele leerlingen der sophisten drongen niet tot het wezen der wetenschap door zij vergenoegden zich met eene oppervlakkige kennis, met eene zeer scha. ehjke halve wetenschap. Door eene scherpzinnige, maar daarom me ' - ,

redekunst oogenblikkelijke zegepralen te behalen, dal was liet doel. «afnaai de jonge Alheners in de eerste plaats streefden, wanneer zij zich v°°rl staatkundig leven en hel redenaarsgestoelte bekwaamden Terwijl dejetraars der wijsbegeerte het gebouw der oude godsvereering on.lerinijnden, zetten zij de deur open voor eene lichtzinnigheid, die met al wal heilig is spote^, met de godsdienstige overlevering wierpen hunne leerlingen dikwijls ook alle wetten der zedelijkheid omver. Nadat zij zich van het oude gezag der overlevering ontslagen hadden, verachtten zij ook het gezag der zedeleei. JJanneer zulk eene gezindheid algemeen werd, dan werd het Grieksche volk 01 p I wijfeld bedreigd door het ernstig gevaar eener naar aHez'jdenro'Komzch grijpende zedeloosheid, van een lichlzmnigen twijfel aan alle wetten Jr redelijkheid. Daarom was het een hoogst belangrijk feit. dat jui&t totn Ie A ,n. een man als tegenstander der soplnslen optrad, die het zich lot taak stelde,

de ware zedelijkheid te handhaven.

Socrates was in het jaar 469 geboren Tol zijn der igsle jaar oefende hij het beroep van beeldhouwer uit, doch daarna het hij dil varen en leefd hij in bekrompen omstandigheden van zijn beperkt vermogen \an zijn bijzonder leven weten we weinig; slechts anecdoten zijn ons bekend en deze kunnen nauwelijks aanspraak maken op geschiedkundige waarde- ;

haalt men. dat hij veel geleden heeft van de zijde zijnei twistzieke en onfc vreden echtgenoot Xanthippe, wier naam hierdoor tol een spreekwoord geworden is. Dit alleen is zeker, .lat Xanthippe nu en dan eens uit haar humeur was, overigens wordt zij door Xenoplion als eene goede huisvrouw

"Elk' Atheensch burger moest aan de staatszaken deel nemen; ook Socrates deed dit. maar alleen dan, wanneer zijn ]plicht dit gebiedend staatsambten en eerbewijzen hadden voor hem met de minste aant.ekU jkhu Hij leefde liever voor de wetenschap; zag hij zich in de noodzakelijkh ld o voor het gericht of in de volksvergadering het woord te voeren dan dmn ij dit volgens de inspraak van zijn geweten, zonder aan zijn eigen ™ordj£® denken alleen in het belang van den staat en der rechtvaardigheid. R.eds hebben wij verhaald, hoe hij na den slag bij de Arginusische eilanden moedig protesteerde tegen ern onrechtvaardig vonnis, over de strategen geveiu.

"sES. W. reeds terwijl hij 'm l.ijl v.nbeeldSouvm.,,1«oefende

/ijne vrije nren gebruikt om zich eene grondige welenschap^ ke verm R eigen te maken: alle takken der wijsgeerige wetenschap bad hijzo rgJuW'g beoefend ook bij Prodicus, den beroemden sophist, was hg ter school geeaan rJÏÏiTwi hij volkomen in « om een r»t,lm« oor «eiI ever de stellingen der sophisten Ie vellen. Op een punt ondersdieutde hat i van alle overige Grieksche leeraars der wijsbegeerte, namelijk dat hij die wetenschappelijke vorming had toegelegd om daarin een middel tot ondei

houd ziins levens te bezitten. , ., ,

Met de grootste belangeloosheid legde hij zich er op toe de waarhei verkondigen, zonder ooit uit zijn onderwijs het minste voordeel willen trekken. Mij richtte dus niet, gelijk de overige wijsgeeren. eene school op.