Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet vloeken zou, dewijl hij niets dan zijn plicht deed. Hij voegde er bij, dal hij den gevangene had leeren kennen als den besten man. die ooit den kerker was binnengetreden, maar dat hij het bevel zijner heeren moest volgen. Weenend verwijderde hij zich om den dollekerveldrank te halen.

Met een onbewolkt gelaat, zonder een spier te vertrekken, nam Socrates den beker en dronk dien leeg; op raad van den gevangenbewaarder ging hij in zijne gevangenis op en neer totdat hij zwaar in de beenen begon te worden; toen legde hij zich neder om de laatste rust in te gaan.

Toen Socrates' vrienden hem den doodelijken drank zagen inzwelgen. braken zij in tranen en klachten uit; hij verzocht hen, zich te vermannen, daarom juist had hij zijne vrouw weggezonden.

Stervend bewaarde Socrates zijne vroegere kalmte en opgeruimdheid; hij wendde zich lot Crito met hel verzoek om een haan aan Aesculapius te offeren, als bewijs van dankbaarheid voor de gelukkig doorgestane ziekte. Toen Crito hem vroeg, of bij nog iets anders wenschte, antwoordde bij niet meer.

Zoo stierf Socrates in het jaar 3!)!) v. C.

NEGENDE HOOFDSTUK.

lïe leerlingen van Socrates. Antisthenes. De Cynische wijsgeeren. Crates eu Diogones. De Stoïsche wijsbegeerte. Aristippus van Cyrene en zijne stellingen. Epicurus. Plato. Aristoteles. De Alexandrijnsche school. Het scepticisme. Euhemerus. De beschrijving der geschiedenis. Ontaarding der Grieken. De vroegere leefwijze te Athene. De slavernij. De gastmalen. De latere leefwijze te Athene. Ue hetaeren en de kunst. De weelde. De opvoeding.

Was Socrates het slachtoffer geworden van de vervolging zijner vijanden, zijne leer was daarmede niet vernietigd, neen! zij ontleende aan den marteldood des wijsgeers eene nieuwe wijding. De leerlingen van Socrates verspreidden zich door de wereld, elk hunner werd een leeraar der wijsbegeerte; doch dewijl elk hunner op zijne wijze des meesters gevoelen had opgevat, dewijl door Socrates zelf'geen bepaald wijsgeerig stelsel verkondigd was, zoo kwamen uit het oorspronkelijk onderwijs des leermeesters, ten gevolge van de verschillende opvattingen der leerlingen, de meesl verschillende, ja elkaar volstrekt uitsluitende philosophische stelsels voort.

De meesl beroemde leerlingen van Socrates, die den gewichtigsten invloed op de ontwikkeling der Grieksche wijsbegeerte en ten gevolge daarvan ook op de wetenschap van den nieuweren tijd zouden uitoefenen, waren Antisthenes, Aristippus en Plato.

Antisthenes was in een lagen stand geboren; bij woonde in den Piraeüs en bezat niet eens liet Atheensche burgerrecht. Doordrongen van dien afkeer van de hoogere standen, welke de bewoners van den Piraeüs — grootendeels arme burgers, schippers en handwerkslieden — bezielde, gaf hij zich nooit de moeite om de stellingen der wijsbegeerte voor lieden uit aanzienlijke kringen duidelijk te maken. Hij wilde het volk onderwijzen; aan het volk wijdde hij zijne kracht en juist daarom vond hij bij de lagere volksklasse gehoor, dewijl hij met den bittersten spot over de hoogere standen sprak. Hij leerde in het Cynosarges, een gebouw dat tot de openbare worstelperken behoorde, waar de jongelingen der lagere standen, die aan de lichaamsoefeningen der vrije burgers geen deel mochten nemen, zich met die oefeningen bezig hielden; het was niet zoozeer

Sluiten