Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet door één hoofd bestuurde rijk. Seleucus liet haar iu het bezit eener volkomen onafhankelijkheid. Ten gevolge hiervan namen zij weldra zeer in bloei toe. ze werden de stapelplaatsen van den handel, de kweekplaatsen van kunst en wetenschap; hier ontwaakte een krachtig leven, hier vond de Grieksche geest, die in het eigenlijke Griekenland dreigde uitgebluscht te worden, eene wijkplaats. De belangrijkste dezer steden waren Antiochië aan den Orontes, het tegenwoordige Antakia, de residentie van de westelijke helft des rijks, en Seleucia aan den Tigris. Dewijl Antiochië de hoofdstad van het rijk in Syrië gelegen was, ontving het rijk der Seleuciden den naam van het Syrische rijk. Antiochië breidde zich spoedig tot eene belangrijke stad uit en werd later V"1 '''' hoofdsteden der oude wereld. Hare bevolking bestond voornamelijk uil Atheners, die door Antipater verdreven waren; de deugden en ondeugden der Atheners werden dienvolgens ook onder de Antiochiërs aangetroffen; om hunne geestige gevatheid, hun fijnbeschaafd Attisch-Grieksch dialect, hun smaak voor kunst en wetenschap werden zij evenzoo geroemd, als hunne lichtzinnigheid en ongebonden leefwijze tot een spreekwoord waren geworden. .Niet ver van de stad lag hel lustoord Daphne, hetwelk bekend was door zijn natuurschoon en door de weelderige feesten, die daar gevierd werden.

Nog belangrijker dan Antiochië was Seleucia aan den Tigris, de residentie \an Antiochus, de hoofdstad van het oostelijk rijk. Seleucia lag ongeveer acht uren van Babyion; de inwoners van deze laatste stad werden naar de nieuwe residentie overgebracht en van nu af verdwijnt de naam Babyion uit de geschiedenis. Ten gevolge van de vrijzinnige staatsinrichting, welke Seleucus aan de nieuwe stad schonk, nam deze met ongeloofelijke snelheid in bloei loe. Hare welvaart groeide aan, het getal harer inwoners steeg. Seleucia werd spoedig ééne van de eerste steden der wereld. Later verloor het weer zijn luister door den bloei der stad Ctesiphon en eindelijk geraakte het zoo geheel in verval, dat heden ten dage slechts een puinhoop de plaats aanduidt, waar eenmaal het groote en beroemde Seleucia lag.

Na den dood van Seleucus vereenigde Antiochus I, Soter, (de redder, zoo genoemd naar aanleiding van eene door hem behaalde zegepraal) het geheele rijk zijns vaders weder onder zijn schepter. Maar hij bezat noch de geestkracht, noch het talent van Seleucus. Het ongeluk vervolgde hem. een groot deel van de gewesten zijns rijks, Cappadocië, Pontus, Bithynië en lerganius, ging verloren. Ook tegen Egypte voerde hij een ongelukkigen oorlog, waardoor het zuidelijk deel van Syrië hem ontrukt werd.

Nog ongelukkiger was de regeering zijner opvolgers. Deze verlieten ten eenenmale den weg, door Seleucus I hun gewezen: zij ontaardden in Aziatische despoten In de losbandige genietingen van een weelderig hof verloren zij veerkracht; zij lieten de regeering aan hunne gunstelingen over; hun hof werd de kweekplaats van de grofste zedeloosheid, meermalen zelfs van gruwelijke misdaden.

^""i (-'en vors' was ree,'s de kleinzoon van Seleucus I. Antiochus II, Iheos, d. ï. god, genaamd. De Milesiërs gaven hem met walgelijke vleierij dezen bijnaam, dewijl hij hen van hun tyran verlost had. Hij regeerde Ij jaren, van 262 tot 247 v. C. Gedurende al dien tijd bekommerde hij zich weinig of niet om de regeering, welke hij aan zijne gunstelingen, onbeschaamde en goddelooze menschen, overliet. Eén dezer, Themison, liet zich in liet openbaar als een god aanbidden; de Syrische Grieken betoonden zich in hunne staatsche onderworpenheid hiertoe bereid, zij brachten aan «Heracles Themison" hunne ollers. Met een leeuwenhuid omhangen en eene knots in de hand lag Ihemison op een rustbed, terwijl de vleiers hem als een god aanbaden.

De god Antiochus gaf zich aan het schandelijkst zingenot over, meestal was lnj dronken. Ilij verbraste de schatten des rijks bij feesten, welker luister alles overtrof, wat ooit aan de Aziatische hoven aanschouwd was. Onder zulk eene regeering ging een groot deel van het door Seleucus gestichte rijk

Sluiten