Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksmenigte vooral eene reeks van kunstig bewerkte automaten, die een bewijs opleverden van den hoogen trap, welken de werktuigkunde te dier tijde reeds bereikt bad. Op een wagen zat eene vrouw, twaalf voet lang, een automaat, die van tijd tot tijd opstond en uit eene gouden schaal me k goot. Een andere wagen droeg eene met klimop versierde grot, waaruit bronnen van melk en wijn te voorschijn borrelden; de grot opende zich en levende duiven vloden er uit. Niet minder merkwaardig dan de automaten was m bet ooi; des volks de groote menigte van zeldzame dieren die uit verre landen naar Egypte waren overgebracht en bij den feestelijken optocht

rondgevoerd werden. . .

Drovsen zegt in zijne geschiedenis van het Hellenisme het volgende over

dit buitengewone kroningsfeest. .

„De uitgaven voor het feest bedroegen 2239 talenten en 50 linnen, dat is meer dan" /' 5,280,000 van onze munt. Te midden van den stoet merkte men een reusachligen, met zilveren huisraad beladen wagen en daaronder een mennvat op, dat zeer kunstig bewerkt en met edelgesteenten overdekt was en hetwelk 600 maten wijn kon bevatten; voorts werd de opmerkzaamheid «Jetrokken door twee schenktafels, tien groote bekkens, zestien mengvaten. ééne tafel van 12 en dertig van <i ellen, 80 Delphische drievoeten en eene ontelbare menigte andere zaken, alle van gedegen zilver. Hierop volgde ue wa-en met gouden huisraad, waaronder 22 koelvaten, vier groote gouden drievoeten, een altaar ter hoogte van drie ellen en. 111 de eerste plaats, eene "ouden met edelgesteenten versierde kast, ter hoogte van 10 ellen, 111 zes afdeelingen verdeeld en met vele fraai bewerkte, i palm hooge figuren bedek Naast deze wagens gingen 1000 knapen; 250 hunner droegen gouden, 400 hunner zilveren kannen, de overigen andere gouden en zilveren koelvaten enz. Op een anderen wagen lag een gouden Thyrsus ter lengte van JO ellen, eene zilveren speer, GO ellen lang. Hierop volgden, behalve een onnoemelijk aantal "ouden voorwerpen, wapenen en kransen, ten slotte nog twintig wagens met °iroiid tOD wagens met zilver, 800 wagens met specerijen, lu de tent des konings waar de tafels gedekt waren, trof men gouden en zilveren huisraad ten bedrage van 10,000 talenten aan." .

Spreidden de Ptolemaeën bij det gelijke feesten den luister van hun bot met teugellooze verkwisting ten toon, toch waren zij er verre van verwijderd, hunne schatten alleen aan zulke beuzelingen te besteden, /ij versierden hunne hoofdstad Alexandrië met prachtige gebouwen doch deze waren met aan de weelde, maar aan belangrijke wetenschappelijke en industrieele doeleinden dienstbaar. Ten koste van meer dan 1000 talenten bouwde Ptolemaeüs 1 tot beveiliging der scheepvaart een vuurtoren, die door de Ouden als een van de zeven wonderen der wereld beschouwd werd. \ an de voornaamste haven van Alexandrië strekte een uit rotsblokken samengestelde dijk zich ter lengte van meer dan een kwartieruurs in de zee uit, om liet voor de haven gelegen eiland Pharus met het vasteland te verbinden. Op dit eiland stond de vuurtoren, de eerste, waarvan in de oude geschiedenis melding wordt gemaakt, bij kreeg naar bet eiland den naam Pharus en deze naam is in vele nieuwere talen tot aanduiding van een vuurtoren overgegaan. Op eene met zwaar muurwerk bekleede rots stond het reusachtig gebouw, dat zjeh — volgens de overlevering — ter hoogte van 300 el verhief. Men verhaalt dat het licht op een afstand van meer dan zeven mijlen voor de zeelieden zichtbaar was en hun tot baken voor hunne vaart diende. Al zijn deze opgaven ook zonder eenigen twijfel overdreven, toch is deze vuurtoren

stellig een reusachtig gebouw geweest.

Een ander bijzonder merkwaardig gebouw was bet museum, hetwelk door Ptolemaeüs Philadelphus voor wetenschappelijke doeleinden gesticht was en onmiddellijk aan het groote koninklijke paleis grensde. Reeds 1 toleinaeus Soter bad, gedreven door zijn ijver voor de bevordering van de wetenschap,

Sluiten