Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijde Ie scharen. In vereeniging met de Tusculaners namen de Romeinen het Capitool stormenderhand in. het grootste deel der vijanden werd neergehouwen, de enkele gevangenen, die men maakte, werden ter dood gebracht.

In dezen bloedigen strijd was de consul Publicola, helaas! gesneuveld. Na zijn dood dachten de patriciërs niet langer aan de vervulling van de door hem afgelegde belofte; zij poogden integendeel hunne macht te versterken, door Lucius Quintius Cincinnatus, den grootsten vijand der plebejers, tol consul te verkiezen. Cincinnatus rechtvaardigde volkomen het vertrouwen, door zijne vrienden in hem gesteld. Hij wist de tribunen te dwingen om het voorstel van Terentillus voor het oogenblik op te geven. Maar slechts voor korten tijd; zij kwamen daarop terug, toen de gevaren, waarmede buitenlandsche vijanden Rome bedreigden, den plebejers nieuwe kracht bijzetten. De aanhoudende strijd met de Volscen en Aequi was niet altijd met gelukkigen uitsla" «evoerd. In het jaar 438 was het den laatsten zelfs gelukt, een Romeinsch leger T dat door een consul werd aangevoerd, geheel in te sluiten. Groote ontsteltenis heerschte te Rome. Slechts één man scheen door zijne dapperheid en zijne ondervinding in staal de republiek te redden, nl. Cincinnatus, die nadat hij zijn ambt als consul neergelegd had, weer als een eenvoudig landman op zijne kleine bezitting leefde. Tot hem zond de senaat boden, om hem lot hel aanvaarden van de dictatuur te bewegen.

De afgevaardigden troffen Cincinnatus in een eenvoudig en vuil werkpak aan, terwijl hij met den veldarbeid bezig was. Eerbiedig begroetten de gezanten den patriciër, en verzochten hem zijne toga, bet gewone kleed van alle Romeinen, aan te trekken, om de opdracht van den senaat te vernemen. Zoo spoedig mogelijk liet Cincinnatus door zijne vrouw zijn toga uit de hut halen, hij reinigde zich van stof en zweet en werd hierop door de gezanten als dictator begroet, terwijl zij hem niet alleen met zijne benoeming geluk wenschten, maar hem ook den hachelijken toestand van het leger voor oogen stelden en hem dringend verzochten naar Rome te gaan.

Een staatsschip lag voor Cincinnatus gereed om hem naar de overzijde der rivier te brengen. Hier werd hij door zijne zonen, zijne bloedverwanten, zijne vrienden en hot grootste deel der patriciërs verwelkomd en door een talrijken stoet, voorafgegaan door de lictoren, naar zijne woning geleid. Cincinnatus rechtvaardigde ook thans het in hem gestelde vertrouwen; door tijdige en krachtige maatregelen overwon hij den vijand en redde hij het ingesloten leger. Reeds na verloop van 16 dagen legde hij zijne dictatuur weer neder; hij had zijn doel bereikt en kon nu tot zijne eenvoudige, landelijke bezigheden terugkeeren. .

In den slrijd tegen de patriciërs verwierven de plebejers zich van nu at bijna elk jaar nieuwe voorrechten; in het jaar 457 ontvingen zij het recht om tien in plaats van vijf tribunen te kiezen; in dit jaar werd de Aventijnsche berg hun geheel afgestaan; in het jaar 454 zetten de tribunen liet zelfs door, • dat met de uitvoering van de Terentillische wet een begin gemaakt werd. hoewel onder belangrijke beperkingen. In plaats van eene plebejische, zou eene patricische commissie de nieuwe wetgeving voorbereiden. Drie patriciërs werden naar Athene gezonden, om daar de staatsregeling en de wetten van Solon met de sinds dien tijd daarin aangebrachte verbeteringen te bestudeeren en daaraan een voorbeeld voor de Romeinsche wetten te ontleenen.

Na twee jaren keerden de gezanten terug; thans kon men werkelijk tot de uitvoering van de Terentillische wet overgaan. Uit de patriciërs weiden door de centuriën tien mannen (deeemviri) voor een jaar gekozen, hun werd de taak opgedragen om de nieuwe wetten te ontwerpen, terwijl hun te gelijke!

tijd ook hel recht verleend werd om gedurende dat jaar naar goedvinden den staat te besturen. Alle overige ambten werden opgeheven; van de uitspraak der tienmannen werd geen beroep op bet volk toegelaten; geene volkstribunen mochten worden benoemd.

STRECKrUSS. II. 1 1

Sluiten