is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omV°l.nln r Thurii'. door de Lucaniërs wreed onderdrukt, den Romeinen om hulp roegen en in liet Romeinsche verbond werden opgenomen kwam het gevaar om insgelijks met Rome in botsing te geraken zóó nabij dal d™

S " TriVe !| .een ierl,0nd te8en ,le ,lo,np'»e'1 101 «^nd zochten te nnb i c wm' (,l"!r de Lucaniërs en Rruttiërs zeer in 't nauw gebracht

Fabr ^..!amn|!e f" ll0°f(l Weer °P-maai'de Romeinsche consul Caius' abi eins schoot spoedig met een leger toe, ontzette Thurii en behaalde ook

bid wp^Tn' i" belangrijke voordeelen. Nadat hij de bevrijde stad verlaten . ' 1 ',en aanvang van hel jaar 2*1 eene Romeinsche vloot van tien SC liepen naar Thurii afgezonden, om de stad. zoo noodig. tegen verdere afvallen der Lucaniërs te beschermen.

vor,i,.?ng8Veier. hvi!ll'"1 ■ïaren vroeger was er tusschen Rome en Tarente een rdiag gesloten, krachtens hetwelk den Romeinschen schepen de toegan<* tot

£*F1 l Tartn,f °"tze8d was- Dit verdrag was al sedert lang in vertelsinlr!!! 00 , , V (le Romenien bij het afzenden van hunne vloot" volde «L.3 vflan<lellJl{heden tegen Tarente in den zin; zij meenden nog altijd met

schenen °Ph V<"'', ?ai\ T'16 #>• *>odat de bevelhebbers der Rome sche schepen onbezorgd .n de haven van Tarente het anker uitwierpen.

wil.1 1 1 .weri1 het feesl van Dio"ysus gevierd, waarbij liet altijd ,e" '.",ge ,n vrooll'|k ,<l(olnD- Plato. die zestig jaar vroeger Tarente

eerd H. • ^ !*• feeSl de ^h,!el" slad a's in een roesve!-

Keerde. Het volk bevond zich juist 111 den schouwburg, toen de Romeinsche

manPeT "'i liel anker lielen vallen- Eensklaps staat een aanzienlijk

roent' het een «'oodelijken haal toedroeg, van zijne zitplaats op

roept het vroeger verdrag in het geheugen des volks terug en verklaart dal dit dooi de aankomst der Romeinsche schepen geschonden is. Door zijne onen he/'v |^e|sPrekent|heid weet bij alle gemoederen in vuur en vlam te zetten volksm- "1 , ,'m p'e"1;lkk.(,|lJ <. de door den wijn buitendien reeds opgewonden

stoSn de voH, zmm8e ,,aad, '-wegen. Onder gejuich en ^schreeuw

stormen de volksdrommen naar de haven, springen in de gereed lijmende

pfleien en eer nog de Romeinen kunnen gissen, dat men eene vijandige "laad gen hen in den zin beeft, zien ze zich door de woedende menigte"aan^ean 1 , me' moeite gelukt het hun, vijf schepen te redden; van de ™!1! '? ! 7 v,er 1,1 ('en grond geboord en één genomen; de ger,-uF„i iU°i 1 . vermoord, deels als slaven weggevoerd. Dat na deze vredebreuk de oorlog met Rome binnen kort zou uitbarsten, daarvan waren ! aJ ti' IJ'IK'" Tar aI le zeer overtuigd; zij zonden daarom spoedig een le"er naar Thurii en dwongen deze stad lot de overgave. D«» Romeinsche bezettfn"

J ?wak om zich staande te houden, alle Romeinschgezinden werden uii inurii verjaagd.

De tijding van al deze gebeurtenissen wekte in Rome een hevige verl" e"n?, °P. maar het oogenblik voor een oorlog was op dat tijdstip, naar

vltP mï8 r! s,aa,sl"'den. nog niet gekomen, want nog altijd duurde de eete met de Elruscen voort. Eene beleediging als die, welke de Tarentijnen 56„!f aangedaan, ongestraft te laten, dat gedoogde de Romeinsche >ts niet, er werd dus een gezantschap naar Tarente afgezonden, om billijke voldoening te eischen. "mijne

Nauwelijks was Lucius Postumius, de woordvoerder van het gezanlschan larenle aangekomen, of hij werd door het lichtzinnige volk met beleedigmgen en bespotting begroet; waar hij zich vertoonde, lachte men hem wegens rSin "m ,PuPe|en 'oga. Uit, en toen hij tot het volk het woord «entte, werd hij door potsenmakers wegens zijne slechte uitspraak van het Sfo ™ i"! een'8e l'ia'fonten. die hij maakte, uitgejouwd; een hunner was g' / _ "j de purperen toga van den Romein bevuilde, terwijl de uitgelaten menigte daarom lachte en jiiiclile. Toen verhief Lucius Postumin<s zijne stem en donderde het volk in de ooreu: «Lacht nu, zoo lang gij no|