Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Romei"" h"jj™ ■»' «*» >•»

PyfThuf; do°' de tehaalde zege aangevuurd, zette zijn toclil met snoed

en r,u iT ger ze"s t<!ge" Hom,; °P- De volken van Beneden-

ópnieuwnSn ZZe ïflPbend®n-■ ^ "«men S'eüg deze gelegenheid waar o.n

van de machtig Ttll dl! V'! T' J ae,"este' °P eeni8e mÜ'en afstands van ue machtige stad, sloeg de koning zijn kamp op; van hier zond liii ziin

Su»™7u ' °T- "'",ls «kSlarinde «T

Stollen ni R vredesvoorslagen, gelijk een overwinnaar die pleegt te ?riëk"rl, itali iK': "J. 61S ltC "letS mi,1,ler dan de vrijverklaring van alle de Samn£aa,^iërïdBnrurüërf eS" ^ ,>,aa,Sen 8aM

zijne^weUnrekendhlirf Ti "r bereiki"S van "J" oogmerk, noch den invloed een als iet ïïrLn r' ?" Va" ,el. g0,ud sParen- Uoch z°owe! het Griekenland w l.ii '"i1 lever«eefs 1(1 het werk; geheel anders dan in

s st-xLsing^.""**r* "r"**"1 • * * **■" *—

voeren' lemo»rhefn aanvanke,iJk *Qne vleiende taal hem tol zijn doel te zullen gevaar' daT^me T tSe?a|or had biJ reeils '0| '■¥* overgehaald. Met

vredesvoorslag mpf iSf!8 ,' ^ waarl«k glüo1 ^noeg o.n hen eiken * ,8 'net '0lde liat>den te doen aangrijpen. Meer dan eene senaatsP, gehouden, een groot deel der senatoren helde lot de vredespartij over, hoewel een bepaald besluit nog niet genomen was, toen op XrenÏÏ

insfTn 'X °.r fPPi"S ClaudiÏV die, 2ich vve8ens blindheid en ziekte sinds rinpipn i staatszaken onttrokken had. zich naar de raadzaal liet draden

verre ! i ver,i*Bron.,.waardl8ing r'ep hij den senatoren toe: ..Heb ik tol dusht v 'n!J"ir ?°gen be,reurd- ,hans schenkt dit mij stof lot vreugde

Ie LZ" HnWelnn°0f 'C 'K0"1 uwe moedelooze c» 'aW laai & n , . ' J drong aan op het nemen van het manmoedig besluit dat

Sten hadaa" vredesonderhantlelin8en zou denken, voordat Pyrrhus Italië

den van 'sell-inml de'i.blin,len geaard werd opgevolgd. De senatoren bloosantwoord i.. 7 ' Clneas wer'l uit de stad weggezonden, om zijn vorst een strookle Tnen'hlPh" I. ,f "?el tlcn vvensch van Appius Claudius noe.r ie'vinden J J- kl! ,teru«kwam' W1S' '"J nauwelijks woorden geSi ,!! l°nTe bewondering voor de Romeinen uil te drukken; de Men v Ve' laa, !IJ' ,sc'1.?e" ',em wel eene vergadering van koningen te zijn. • f11 voegde de daad bij het woord; als uit den grond kwamen de Ro-

"ebrarhf lifron-nl°°fSe^"J'n' 11)(| k"Jg ,le Elruscen was juist ten einde naar r de.-C0ns,ul Levinus bad een nieuw leger verzameld, waarmede lui naai Campanie (rok en Pyrrhus in den rug aanviel.

• , f. vülling zag eensklaps in plaats van het verslagen leger eene drie- tol

•êr£Sele1manh? !" hL'' veld s,aa"- »Vecl" ik 'la» 'net de Hydrar riep ld vej^asd uit. Hij begreep wel. dat er aan een aanval op Rome niet te denken

' \!I vnKri 6 naai' CamPaniê 'erug. waar bij zijn leger liet overwinteren. worT r, ' er eene k°rte verpoozing, waarin opnieuw onderhandelingen v.-i £| a?ng i100'!1'. e"1waar1,)iJ Pyrrhus gelegenheid zou hebben om den tieren f." n' , . edele belangeloosheid van Romeinsche burgers Ie leeren kennen. ..... rabncms Luscinus werd als afgezant tot den koning gezonden

hem wiendelHk SSa h fvan8en''" Ie onderhandelen. Pyrrhus ontving •/ n« n l nJ 'm or (iI,leas reeds veel van dien Romein van

zijne onkreukbare trouw en onbaatzuchtigheid verhaald, nu kon hij zeil daar-

an de pioef nemen. Hij bood Fabricius een prachtig geschenk aan zonder ij eenige voorwaarde, hoe ook genaamd, te voegen, doch de Romein

Sluiten