Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doppen moesten afschroeien. Uit vrees, dat zijn zoon hem de heerschappij zon betwisten, liel hij dezen onder de vrouwen van zijn paleis groot brengen en hem eene opvoeding geven, waardoor alle gedachten aan de alleenheerschappij verre van hem gehouden werden.

Iedere levensvreugde van den lyran werd door dit vreeselijk wantrouwen vergald. Dat hij zich in weerwil van den verheven rang, dien hij bekleedde, uitermate ongelukkig gevoelde, bewijst ons de bekende anecdote van hel zwaard van Damocles. Toen eens Damocles, een zijner gunstelingen, den tyran gelukkig noemde, omdat hem alles meeliep, schudde deze mismoedig het hoofd en liet hij den hoveling, om hem te bewijzen, hoe weinig gelukkig hij zich voelde, plaats nemen aan eene prachtige tafel, waarop de keurigste spijzen stonden opgedischt; de koninklijke dienaren moesten hem op zijn wenk bedienen, alsof hij de tyran zelf was; boven het hoofd van den hoveling echter hing aan een paardenhaar een puntig zwaard, welks val hem, ingeval liet hambrak, te midden van zijn genot, onvermijdelijk moest dooden. De kostbare maaltijd en het aan een paardenhaar opgehangen zwaard waren het getrouwe beeld van het dagelijksche leven des tyrans.

Den eersten gelukkigen dag na jaren van leed beleefde Dionysius, toen hij de tijding van zijne poëtische zegepraal te Athene ontving. Diodorus verhaalt, dat de tyran zoo uitermate verheugd was, dat hij den goden voor die boodschap een prachtig otter bracht en aanstonds groote gastmalen en drinkgelagen liet aanrichten, waarbij hij zijne vrienden koninklijk onthaalde.

Hij, die anders uiterst matig leefde, ging zich bij al de vreugde van hel feest te buiten en verviel ten gevolge daarvan in eene hevige ziekte, die zijn dood na zich sleepte. Naar Diodorus' meening was dit door het orakel voorzegd. De goden hadden Dionysius verkondigd, dat hij zou sterven, wanneer lijij de sterkeren overwon. Hij zelf was van meening, dat hiermede de Carthagers bedoeld- werden, waarom hij na behaalde overwinningen altijd terugtrok in plaats van den vijand te vervolgen, om niet over de sterkeren gezegepraald te hebben.

Ondanks alle listen, die hij in hel werk stelde, kon hij zich toch aan heigeen het noodlot over hem besloten had niet onttrekken. Te Athene werd hij, hoewel een slecht dichter, boven betere dichters met den prijs bekroond; zoo was dus het orakel vervuld, hij had de sterkeren overwonnen! De eersle ware levensvreugde van den lyran was de oorzaak van zijn dood.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Komst van Dionysius II aan de regeering. Dion. Zijne betrekking tot Plato en de Pythagoraeër9. Plato bij Dionysius. Verbanning van Dion Tyrannie van Dionysius. Dion sluit een verbond met de Carthagers Dion te Syracuse. Dood van Philistus. Dion en Heraclides. Syracuse bij nacht overvallen. Dion als tyran. Calippus en de moord op Dion gepleegd. Terugkeer van Dyonisius. Timoleon, de bevrijder van Corinthe en Syracuse. Dionysius wordt van zijne waardigheid ontzet. De tyran leeft als ambteloos burger te Corinthe.

Dionysius I had zijne heerschappij te Syracuse op zulke hechte grondslagen gevestigd, dat hij nog stervend zich er op beroemde, dat hij der stad een diamanten keten om de lendenen geslagen had. De uitkomst bevestigde aanvankelijk deze uitspraak, want zonder de minste tegenkanting van de zijde

Sluiten