Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maclit misbruik gemaakt, oui zich tot alleenheerscher te verhellen en hel meest willekeurig bewind over Corinthe te voeren. Tevergeefs poogde Timolèon door zijne smeekingen hem te bewegen om de wetten te eerbiedigen al zijne aanzoeken werden met verachting afgewezen. Thans besloot Timolèon tot het uiterste over te gaan. Door zijn zwager en eenige vertrouwde vrienden vergezeld ging hij nog eens lol zijn broeder, nog eenmaal smeekte hij hem van de tyrannie afstand te doen. Toen ook dilmaal al zijne beden vruchteloos bleven toen Timophanes hem onbeschaamd uitlachte, en verklaarde geen woon meer daarover te willen hooren, omhulde Timolèon zijn hoofd' Zijne vrienden daarentegen grepen hunne zwaarden; Timophanes werd door zijn eigen zwager en zijne meest vertrouwde vrienden in tegenwoordigheid en op

Sr i 'li11 ,Tl,niüleo" ;ermoord. Deze daad van geweld werd Ie Corinthe zee? verschillend beoordeeld. Verreweg de meeste burgers juichten om den dood van den tyran zij vereerden de moordenaars als voorvechters der vrijheid Anderen veroordeelden den broedermoord; lot het gelal dezer laatsten behoorde Demanste de moeder van Timolèon. Zij vervloekte haar schuldigen zoon J peigerde standvastig hem weer te zien, in weerwil van al zijn smeeken'

6,1 Tmóleon ,t\'T' 1b<^ken1wilde' hem 'M^ur voor den neus dicht. '

timolèon zeil had bitter berouw over zijne daad. Het leven had -ill».

waarde voor hem verloren; hij was van plan zich van kant te maken en ï nauwernood gelukte hel zijnen vrienden, hem van dit voornemen af te bren»en Vruchteloos waren daarentegen hunne pogingen om hem weer tot deelneming aan het staatkundig leven te bewegen: hij weigerde dit slandvasti» r

Twintig jaren achtereen leefde hij in de grootste afzondering; hij gaf zich geheel en al aan zijne zielesmart over. Zoo verhaalt ons Pluterchus doch volgens liet verhaal van Diodorus. dat vrij wat waarschijnlijker luidt 'waren er niet twintig jaren, maar was er slechts een korte tijd, sinds den dood van Timophanes verloopen, toen de gezanten van Syracuse te Corinthe aankwamen

No„ waren de gevoelens der burgerij verdeeld; terwijl de vijanden van Timolèon hem als broedermoorder veroordeelden, wilden zijne vrienden hem als bevryder gehuld gd «ien. De se,„at .„keerde l,ie,door "

lie d en greep de benoeming van Timolèon tol bevelhebber van het legerIje dat naar Syracuse gezonden zou worden met beide handen aan als een middel' om met eere uit dien neleligen toestand te geraken. middel

Hij spoorde Timolèon aan om het bevelhebberschap te aanvaarden- wanneer hij, in geval hij de overwinning behaalde, zich' edelmoedf" je4nl de Syracusanen gedroeg, dan zou men hem als een tyrannendooder beschouwen doch zoo hij de hem opgedragen macht lol zijn eigen voordeel misbruikte' dan zou hij als broedermoorder veroordeeld worden.

Heizij nu de senaat, hezij de stem des volks Timolèon tot aanvoerder van het naar Syracuse bestemde leger benoemde, zeker is het dat hem hel opperbevel over eene kleine bende vrijwilligers werd opgedragen die ,nS

fw °P c-'-T" "aar S-yracuse onder zeil ging. In hel

jaar 345 kwam Timolèon op Sicilië aan; hij bevond zich daar in een liaclielijken toestand, want Hicetas had met de Carthagers een verbond gesloten en •slechts na veel moeite, door aanwending van een fijn beraamde list wis hei daarom Timolèon gelukt, de Carthaagsche vloot te ontzeilen en op Sicilië te tanden. In weerwil van dit alles was hij, ten gevolge van het lid waar mede hij zijne troepen aanvoerde, niet onvoorspoedig in zijne ondernemin»hij ging naar Syracuse op marsch en drong de stad binnen. Van de vnf

andere tttü1 «» Hice^SetS

Sluiten