Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiinoleons dood was een zware slag voor Syracuse en voor geheel Sicilië. Nog was de democratische staatsregeling niet op hechten grondslag gevestigd; de geest der tweedracht, die slechts gesluimerd had, ontwaakte opnieuw, toen de bevrijder van Syracuse de oogen had gesloten. Hoe het kwam, dat reeds weinige jaren na het overlijden van den voort refïel ij ken man de Syracusanen wederom aan een despotisch bewind onderworpen waren, welen wij niet; wij vernemen slechts, dat een aantal machtige en invloedrijke mannen zich' aan liet hoofd van den staat plaatste, dat de oligarchie de democratie verving en dat de oligarchen, steunende op de hulp van huurtroepen, niet minder wreed regeerden dan vroeger de tyrannen gedaan hadden. De meer nauwkeurige berichten van Diodorus omtrent dit tijdperk zijn, helaas! verloren gegaan. Wij hooren wel van oorlogen, door Syracuse in Calabrië en op Sicilië gevoerd, doch zonder de bijzonderheden daarvan te vernemen.

Onder de Syracusaansche krijgslieden onderscheidde zich door zijne dapperheid, lichaamskracht en beleid een jong man van geringen stand, met name Agathocles. Hij was de zoon van Carcinus, een balling uit Rhegium, die zich te Syracuse had neergezet in de dagen, toen Timoleon nieuwe Grieksche kolonisten had uitgenoodigd om zich te Syracuse te vestigen en hun het burgerrecht verleend had.

Carcinus was van beroep pottebakker, waarin hij ook zijn zoon Agathocles opbracht, die tijdens zijns vaders komst te Syracuse ongeveer achttien jaren oud was. Agathocles was een woeste, roofzuchtige knaap, die zich in zijne jeugd door niets dan door vele schandelijke daden onderscheidde, maar hij was schoon, slank van gestalte en met reuzenkracht begaafd. Hierdoor trok hij de opmerkzaamheid van een rijk burger, met name Damas, tot zich.

Damas voorzag den jongeling ruimschoots van geld en maakte hem, toen hij zelf bekleed was met het opperbevel over een Syracusaansch leger, dat tegen Agrigentum was uitgerust, tot een zijner onderbevelhebbers. Door dapperheid in den strijd, door geschiktheid om het bevel te voeren, dooreene zekere ruwe en gemeenzame wijze om met de soldaten om te gaan, verwierf Agathocles zich spoedig een grooten naam en toen Damas korten tijd na dien veldtocht kinderloos stierf, schonk de rijke weduwe den schoonen jongen man hare hand. Door zijn rijkdom zag Agathocles zich te Syracuse eensklaps op een hoogst invloedrijk standpunt geplaatst; zijne eerzucht drong hem om naar het bezit van staatkundige macht te streven. Hij deed zich bij het volk als de verbitterdste vijand der oligarchische regeering, als een heftig democraat voor; maar hij trad te vroeg op, de oligarchen hadden nog eene te groote macht dan dat Agalhocles in staal zou zijn geweest haar aan het wankelen te brengen, hij moest uit Syracuse naar Italië vluchten. Hier leidde hij als hoofdman van eene bende huurtroepen een avontuurlijk leven, toldat de val der oligarchen hem vergunde, naar zijne woonplaats terug te keeren. Thans zag hij zijn macht en invloed binnen korlen tijd aangroeien, spoedig was hij hoogst gevaarlijk in het oog van den Corinthiër Acestorides, wien het volk Ier eere van Tiinoleons nagedachtenis het opperbevel had toevertrouwd. Acestorides vreesde zeer te recht, dat de listige intrigant Agathocles naar de alleenheerschappij dong. Hij moest zich van zulk een indringer ontslaan; toch waagde hij liet niet, Agathocles openlijk aan te klagen, dewijl deze bij bel volk zeer geliefd was; hij gaf hem dus eenvoudig bevel de stad te verlaten, waarop hij hem onderweg boden achterna zond. die hem onder begunstiging der nachtelijke duisternis moesten dooden.

Agathocles, die er de lucht van gekregen had, dat de veldheer iets tegen hem in het schild voerde, redde zijn leven door het aanwenden van eene list. Aan een zijner slaven, die van dezelfde gestalle was als hij, gaf hij bevel om zijne wapenrusting en zijne kleederen aan te trekken, hij gaf dezen man ook zijn eigen paard en volgde zelf in het pak van een bedelaar den stoet, terwijl zijn slaaf in de prachtige wapenrusting zijns meesters voortreed. Acestorides

16*

Sluiten