Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoofden bij elkaar staken, beschuldigde hij de inwoners van Segesta, dal zij vijandige gezindheden tegen hem koesterden en dompelde hij de stad in een poel van ellende. Hij liet namelijk de armen buiten de stad sleepen en aan de rivier de Scamander neerhouwen; hen echter, die voor bemiddeld doorgingen, noodzaakte hij door middel van de pijnbank om op te geven, hoeveel schatten een ieder te dier tijde juist bezat. Sommigen hunner legde hij op het rad, anderen liet hij aan stormwerktuigen binden en doorschieten, anderen weer liet hij de hielpees doorsnijden, ja om hen te eerder tot spreken te dwingen, deed hij hun nog veel vreeselijker smarten aan. Hij vond ook een nieuw strafwerktuig uit, niet ongelijk aan den stier van Phalaris; hij liet namelijk een metalen bed in den vorm van een menschelijk lichaam vervaardigen, dat aan alle zijden van beugels voorzien was; hierin plaatste hij hen, die gefolterd moesten worden en hij liet hen levend braden, waarbij het onderscheid tusschen dit werktuig en den stier daarin bestond, dat men hierbij zien kon, hoe de menschen onder de folteringen stierven. Bij eenige welgestelde vrouwen liet hij de enkels tusschen ijzeren tangen samenklemmen en verbrijzelen, aan anderen liet hij de borsten afsnijden. Terwijl de tyran op deze wijze zonder het minste inededoogen al het geld, dat zich in de stad bevond, trachtte op te sporen en zich ten gevolge van dit alles een onbeschrijfelijke angst van alle burgers meester maakte, verbrandden eenigen zich zelf met hunne huizen; anderen maakten door middel van den strop een eind aan hun leven. Zoo werd Segesta op dien ongeluksdag met de bloem zijner inwoners verdelgd. De jonkvrouwen en kinderen werden naar Italië overgebracht en daar aan de Bruttiërs verkocht. De stad behield niet eens haar naam, Agalhocles noemde haar Dicaeopolis en stond haar aan de overloopers tot woonplaats af. Toen hij hierop het bericht van den dood zijner zonen ontving, vatte hij een doodelijken haat op tegen allen, die in Alrika waren achtergebleven, en zond hij eenige zijner vrienden naar Syracuse tot zijn broeder Antander met het bevel, dat al de bloedverwanten van hen, die den veldtocht tegen Carthago medegemaakt hadden, omgebracht moesten worden. Toen deze den ontvangen last onmiddellijk volvoerde, had er een bloedbad plaats, dat alle vroegere schriktooneelen verre overtrof, want Antander liet niet slechts de broeders of vaders van hen die zich in Afrika bevonden, niet alleen hunne kinderen in den eersten bloei des levens ter dood brengen, maar ook hunne grootvaders en wederom de vaders van dezen, wanneer zij toevallig nog in leven waren, al waren ze ook ten gevolge van bun lioogen ouderdom van het gebruik hunner zintuigen schier geheel beroofd. Hetzelfde lot ondergingen zelfs zuigelingen, die nog op den arm werden gedragen en niet het minste denkbeeld hadden van hetgeen hen boven bel hoofd hing. Men voerde ook vrouwen ter dood. wanneer zij slechts door banden van bloed of betrekking in de verte aan hen, die in Afrika waren achtergebleven, verbonden waren, en in bet algemeen een ieder, wiens dood hun eenige smart veroorzaken kon. Toen nu de talrijke en bonte schaar naar de zee gevoerd werd, om haar slraf te ondergaan, en de beulen zich voor haar plaatsten, vernam men een verward geluid van weenen, smeeken en klagen, deels aangeheven door hen, die zonder genade gedood moesten worden, deels door hen, die met bet vreeselijk lot hunner medemenschen begaan en door bange vrees gekweld in dezelfde stemming verkeerden als zij. die vóór hen moesten sterven. Het vreeselijkste van alles was, dal. nadat zoovele menschen gedood en hunne lijken aan den oever geworpen waren, geen bloedverwant of vriend het waagde, één dier lijken te begraven, uil vrees dat bij zich daardoor als lid der familie verraden zou. Ten gevolge van het groot getal dergenen, die in de nabijheid der zee gedood werden, waren de golven over eene aanzienlijke uitgestrektheid met bloed vermengd, zoodat de zee zelf in een zichtbaar teeken de onuitsprekelijke ellende, door deze gruweldaad teweeggebracht, heinde en ver verkondigde."

Sluiten