Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Carthagers, hetzij met de Romeinen. Langen tijd twistten zij over de vraag, welk verbond de meeste voordeelen zou opleveren, doch eindelijk besloten zij, den Romeinen hunne vesting Messana, de beheerscheres der zeeëngte, aan te bieden. Hunne gezanten werden in den Romeinschen senaat toegelaten.

Lang duurden de beraadslagingen der senatoren; de gevoelens waren verdeeld; aan het aannemen van het voorstel der Mamertijnen was even veel gevaar als voordeel verbonden. Terwijl Rome aan den éénen kant met het bezit van Messana vasten voet op het vruchtbare, rijke Sicilië verkreeg, was bet aan den anderen kant te voorzien, dat om het bezit van dit eiland een hardnekkige strijd met de machtige stad Carthago ontvlammen zou. Daarenboven zou Rome door het sluiten van een verbond met de Mamertijnen zich aan groote trouweloosheid schuldig maken. Verkeerden de Romeinen niet in vrede en bondgenootschap zoowel met Syracuse als met Carthago? Waren de Mamertijnen niet trouwlooze, roofzieke huurlingen? Had Rome zelf niet voor korten tijd aan de te Rhegium gevangen genomen huurlingen een vreeselijk voorbeeld van wrekende gerechtigheid gesteld? En thans zou de republiek een verbond inet roovers en moordenaars sluiten!

De senatoren konden maar niet tot een besluit komen. Ofschoon de consuls aanrieden, de legioenen den Mamertijnen ter hulp te zenden, wilde de senaat toch zulk eene verachtelijke trouwbreuk niet op zijne eigen verantwoording nemen. Eindelijk werd bepaald, dat het volk in dezen zou beslissen. Dit besloot in het jaar 265, aan de wenschen der Mamertijnen gehoor te verleenen. Messana werd tot bondgenoot van Rome verklaard en daarmede was de eerste stap tot uitbreiding van Rome's heerschappij buiten de grenzen van het Italiaansche vasteland gedaan.

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Begin van den eersten Pmiischen oorlog. Vrede met Syracuse. De eerste Romeinsche oorlogsvloot. Vechtwijze der Romeinen ter zee. Zeeslag bij Mylae. Zeeslag bij Ecnomus. Landing der Romeinen in Afrika. Overwinningen door de Romeinen behaald. Vredesonderhandelingen. Raad van Xanthippus. Slag bij Tunes. Regulus gevangen genomen. Nederlaag van Publius Claudius Pulcher. Ifamilcar Barcas. Vaderlandsliefde der Romeinen. Slag bij de Aegatische eilanden. De vrede. Sicilië eene Romeinsche provincie.

Het besluit der Romeinen om de Mamertijnen als bondgenooten te erkennen was bijna eene openlijke oorlogsverklaring tegen koning Hiëro van Syracuse en tegen Carthago, waarmee zij tot dusver verbonden waren geweest. Toch schenen noch de Syracusanen, noch de Carthagers dien stap in dat licht te beschouwen. Hiëro zag er tegen op, zich in een strijd met liet machtige Rome in te laten en toen hem aangezegd werd, dat hij in het vervolg de Mamertijnen, als bondgenooten van Rome, met rust laten moest, schikte hij zich met de meeste bereidwilligheid naar den wil der Romeinen. Naar Carthago werden uit Rome gezanten gezonden en ook daar scheen het pas gesloten verbond niet bijzonder ongunstig te worden opgenomen. De Carthagers moesten zich eerst ten strijde rusten, eer zij een oorlog konden beginnen, en hoopten daarenboven, meer door list dan door openbaar geweld te zullen winnen.

In het voorjaar van 264 werd een Romeinsch leger onder aanvoering

Sluiten