Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

westen van Sicilië, ontmoette hij den 10™ Maart 241 de vijandelijke vloot,

v m.» h.a,n3nngi va" Han"°- . De, Carthaagsche zeemacht werd vernield, liman ' schepen werden in den grond gehoord, zeventig genomen en 10,000 gevangenen gemaakt. De Romeinen hechtten den ongelukkigen bevelneuner aan liet kruis.

„„,ia dit verlies was Carthago ten eenenmale uitgeput. Hamilcar Barcas ontving in last naar zijn beste weten te handelen en vredesonderhandelingen

wpr,l ,-n h°MP-n Jïn •0Cir 0? d0°!' ,e ze,,en- ,fl'J k°os den vrede, en deze werd m het jaar 241 eindelijk gesloten, nadat de oorlog 23 jaren achtereen

had gewoed. l)e Carthagers stonden a! hunne bezittingen op Sicilië aan Rome

a , zij leverden de Romeinsche gevangenen uit, betaalden eene oorlogsschatting

moesten daarenboven hunne eigen gevangenen loskoopen.

Sicilië was van nu af een Romeinsch wingewest, eene bezitting van het

Romeinsche volk. Romeinsche troepen bezetten het eiland, dat door Romein-

' h# Praetors..en proconsuls bestuurd werd; de steden en dorpen verloren het

«ni I>T n "J "n'1,e ,-"1( ,,Jr le verkeeren» hoewel hun onder de Romeinsche

vel V 1 ï,rn.n2elfSta" 'p MStUUr uerd ,oeges,aan. Het tiende deel van alle veld\ nichten en een tolgeld van alle in de havens uit- o( ingevoerde waren moest aan Rome worden voldaan.

ontvin™nh,Svr1nkele Sleden. V'".1'61 eiliin(I hadden ee" lol. Enkele harer

ME lr i!n Van, lj®Iastl"o en tienden, dewijl zij de Romeinen in den btnl -rlnn V ondmleund hadden. Messana werd in het Italiaansche hou Igenoobchap opgenomen. Syracuse bleef onder de regeering van koning

■ïwee'. 1 S7de 1 lanoen oorlog de trouwste vriend der Romeinen was „eweest, deze stad vormde een klein onafhankelijk koninkrijk.

dertigste hoofdstuk.

toestand van Carthago na den vrede. De opstand der huurtroepen. De Libysche oorlog-, I>e zeeroovers van Scodra. Demetrius van Pharos. Gevechten der Roine'inen met de Galhers. Gajus Flaminiu». Slag bij Telamon. Verdere overwinningen, door de Kolmanen behaald. Staatkundige oneenigheden te Carthago. Hanno de Groote en Hamilcar Barcas. De Spaansche volksstammen. De eed van Hannibal. Hamilcar Barcas m Spanje. Hasdrubal. Heerschappij der Carthagers in Spanje. Hannibal, zijne jeugd en karakter De Kome.nsehe gezanten in den Carthaagscben senaat. De verovering van öaguntum. l)e oorlogsverklaring.

Ii.n-.v "8 (>®rt'la8c? diep gebukt onder de gevolgen van den langen en on«e-

ramDen niet vól Jz", zw?re otters geëischt had, nog was de° maat zij.Ter

verademin c I.addên , de ja[en na den oorI°- die uitgeputte., staaf vfl! • I8, ,den m°eten aanbrengen, waren een tijdperk van dreigend bevaar. eischlen de zwaarste oirers. "iwy;iiu „e

«eheefuiM dï. "f'h" den Vr8de ^S,d? Carthaagsche schatkist zóó vrp,lp hrl8h? huurtroepen met geheel betaald konden worden. De

worcten voldaan ir0""? oflf? T' dai"' de sehal,inSen «an Rome moesten sche receenn" knn . on,Is,on(lef1 n,euwe ongelegenheden en de Carthaagi» L,.!f kon mmder dan ooit te voren aan hare verplichtingen ie«en«

■Ulacht waren D«..™an8cl»PPen. die van Sicilië naar Afrika over-

Peuiaclit waien, gaven openlijk aan hunne ontevredenheid lucht, zij dreigden

Sluiten