Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoorden; doch nu trad de omgekochte volkstribuun Gajus Baebius op; hij beval den koning te zwijgen en zede, steunend op het recht, door zijn ambt hem verleend, zijn wil door, ofschoon het woedende volk met woest getier de verantwoording des konings vorderde. De moed van Jugurtha en "zijne omgekochte aanhangers wies na deze overwinning. De Numidische vorst was zóó onbeschaamd, dat hij te Rome zelf, waar hij toch als aangeklaagde verschenen was, eene nieuwe misdaad beging.

Terwijl in den senaat ernstig beraadslaagd werd over de vraag, of de gesloten vrede als geldig beschouwd moest worden of niet, terwijl de consul Spurius Posthumius Albinus krachtig op liet voortzetten van den oorlog aandrong, dewijl hij in dat geval met het bevel over het leger in Afrika hekleed hoople te worden, zat Jugurtha niet stil. Te Rome bevond zich zijn bloedverwant Massiva, die zich door de vlucht aan zijne ve volgingen onttrokken uati' A-DeZ-e • maakl<:. tllans als wettige erfgenaam van Massinissa aanspraak op het iNumidische rijk en drong hij den senaat op de erkenning van zijne iechten aan. Jugurtha liet zijn lastigen mededinger door een zijner vertrouwelingen, Bomilcar, vermoorden en verschafte dezen, toen hij in rechten vervolgd werd, de middelen om te ontvluchten.

Zulk eene onbeschaamheid was zóó ongehoord, dat thans ook de omgekochte senatoren zich niet langer tegen het voortzetten van den oorlog durfden verklaren. Jugurtha ontving bevel om Rome te verlaten. Bij zijn vertrek keerde hij zich zwijgend om; lang beschouwde hij de beheerscheresder wereld, daarop riep hij hoonend uit: »0 gij veile stad! Uw ondergang is nabij, zoodra zich maar een kooper voor u opdoet." Hij keerde naar Afrika terug. De senaat verklaarde, dat de gesloten vrede niet geldig was en dat de oorlo« hervat zou worden.

NEGEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

De Jugurtijnsche oorlog. Schandelijke houding der Romeinsche bevelhebbers. De vrede. De commissie van onderzoek. Hervatting van den oorlog Quintus C'aecilius Metellus. Gajus Manus. Zijne intrede in het leger. Zijn tribunaat. Zijne loopbaan als staatsman Overwinningen van Metellus. Marius dingt naar het ambt van consul. Marius in Afrika. Lucius Cornelius Sulla. Jugurtha gevangen genomen. Einde van den oorlog. Zegetocht van Marius. Dood van Jugurtha.

De oorlog, die slechts korten tijd gestaakt was, begon in het jaar HO. terstond nadat Jugurtha zijn vaderland bereikt had, opnieuw. Het was een schandelijke oorlog voor de Romeinen, die niet het geringste voordeel konden behalen, een oorlog, die met onbedriegelijke klaarheid bewees, hoe diep het Romeinsche volk gezonken was, waarin de gemeene soldaten niet minder dan de veldheeren van roofzucht en omkoopbaarheid blijk gaven.

De consul Spurius Postumius Albinus trof, toen hij het opperbevel aanvaardde, het leger in Afrika in een toestand van geheele ontbinding aan; van lucht was geen sprake meer. Gedurende den wapenstilstand hadden de' soldaten zich in de Afrikaansche provinciën te goed gedaan door de bondgenooten uit te plunderen, terwijl de bevelhebbers onafgebroken in verstandhouding met den vijand waren gebleven. Wij verhaalden reeds, dat zij de verbeurdverklaarde olifanten weer voor geld aan Jugurtha hadden uitgeleverd. Zelfs al had Spurius Albinus iets willen uitrichten, dan zou het hem niet gelukt zijn, doch waarschijnlijk lief ook hij zich door Jugurtha omkoopen.

Sluiten