Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, •, «eDeiocut . r tormanen vond hier nog geen eindpaal, want ook de «nnnnaR • Ron]L!,nscl,e ?ers werden t,oor ben in hel jaar 105 vernietigd. 3?n?beide^nnpenn iT" !• sla8veId en onder hen de consul Mallius met n d^lÜ! ;iahU J tllen-r?an' 700 wordl ons verhaald, ontkwamen over te brengfn. 0'" J''"g Va" dU vreeselijke verlies „aar Rome

7PPr m'I'r ikl'le sc'"'k maakte zich van de republiek meester. Zonderlinge en

Men verhaZJ1 g?.rucl?len ™*r®l,l<3en zich (|oor het geheele Romeinsche rijk. *„n i.pn J elkander, dat de woeste benden onverwinnelijk waren, dat

mnln ■ riT0 menschel) kon noemen, daar zij zich niet alleen door liei.ï Sr ^ IJ-u kracbten. maar bovendien door eene oninenschelijke wreedaan rdS e'dden:, \ d?n S a- z,iid,! men- badden zij den geheelen buit fndo Ifti^n gewijd- De kostbaarste gouden en zilveren vaatwerken waren vreetliiL ?«»°?wor.fterw|j' den krijgsgevangenen door de overwinnaars een "ordel te lï , "T F"esIleressen • in lange, witte, door een metalen de bloedL nffprmp n k'^dere"- ,,lel naakte voet«>ri en armen, hadden L / il, . ,'" §ezwaa'den ,er eere der goden de gevangenen omge-

moed tot vlr l» « f , T benamen het Romeinsche volk bijna den oed tot veideren tegenstand. Het was een groot geluk voor Rome dat de

rukken" daf'^i—'i trokkenI v?" hunne overwinning, om naar Italië op te trokken' nm in ''t; Z'°' 111,egendeel westwaarts wendden en de Pyreneën overtrokken om in Spanje woonplaatsen te zoeken.

bewiis JpvpHkklge a."oop va" den oorlog met de Rarbaren had een nieuw storm vin mi nn de onbekwaamheid der aristocratische veldheeren. Een amït n.lM iM , 0(1' CaoPio werd bU volksbesluit van zijn

wmoLn hprnnff n!naat ve,;wiJd,!rd en le« voordeele der schatkist van zijn \ermo„en beroofd. Dit was de eerste maal, dat te Rome de "oederen eens

^£^^"1,1™"°»''' d'e Joor — "Ponder daameaange^lde

. , ^as thans de wraak des volks voldaan, belangrijker was de vraa" wie

één ï'tn ;;°?re,,||Z0U' wanneer de gevreesde Kimbren terugkeerden. Slechts

men no" r , Vfrtr°Urn <k'r burgerij, namelijk Gajus Marius, die

ofschoon de wlf vL8.f" i g,,", U s,tryd voerde- HiJ werd tot consul benoemd, i wet verbood, dit ambt aan een afwezige op te draden terwiil

denLlfdenrVreóo^epaalde'.-dial .lusscI,en eene ecrslu e11 twmle verkiezing van was iï lfl^Z!! tijdruimte van 10 jaren verloopen moest. De nood

overtrad ihi u L™ Romeinsche volk zóó nijpend, dat het de wet

Smal arhiprpin ? V dl,sver «"Scoorde zaak - den veldheer

benoemde (Va" Jami 10i t0t 100) altijd weer °Pnieuw 101 consuI

hii /m! HJ™ ,0f begaf Gajus Marius zich naar Gallië Trans-alpina, nadat Td eg f '1n0S,'hjkl Ts,erkt had" Dt' bekwaamste aanvoerders nam I1,7 «v,„ " °°k. L.uclus Sl,lla' den beroemden aristocraat, die

D° jangen genomen had; ofschoon Marius reeds toen naijverig was

dermatp ",'h''' d<\ vo,ksgunst, waardeerde hij toch diens talenten

nrnün™' i ' J "J" 'Jverzucht tot zwijgen bracht: de diensten van den bs-

onttrokken worden" 'ten zulk een gevaarlijken tijd der republiek niet

Hii ^iuS tr0f, b« .?yne aankomst in Gallië geen gevaarlijken vijand aan.

j d ruim den lijd oin de afvallige Keltische stammen tot onderwerpiii" makprT^pn' 'i 'i * lo' afval overhelden, weer lot trouwe bondgenooten Ie

rechtvaar,hVhpi ,SJ "jd Zlj'i e,gen leSer «loor strenge tucht en onpartijdige l\aardi0heid weer aan orde te gewennen. Hij wist zeer goed, dat hij

Poo"de hii inTre" f" Pevaar!ijken viJand te strijden zou hebben, daarom P 0de hij ui de eerste plaats de krachten zijner soldaten door hel doen van

28*

Sluiten