Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaamde het zich dat het den redder van Italië had willen doen ombrengen en trok zijn bevel weer in. Marius werd door de overheid naar het strand getoerd, hier gaf men hem een schip, opdat hij zich in veiligheid zou kunnen stellen. iNa lang te hebben rondgezwalkt, gelukte het hem eindelijk met eenige medgezellen de Carthaagsche kust te bereiken. Maar ook hier was het bevel

lelpt Snlo8 !'em reeds ™oruitgesneld. Nauwelijks had hij voet aan wal „ezet, toen een dienaar van den praetor voor hem verscheen en hem namens zijn lieer verbood, Afrika te betreden; verzette Marius zich tegen dit bevel 1 ' Z,UU J, Vljand ,dur R°meinen behandeld worden. Droefheid en verontIraat8'"8 .ame". don ol,(len veldheer gedurende eenige oogenblikken de spiaak; met een diepen zucht beval hij eindelijk den dienaar des praetors aan zijn heer te melden, dat hij Gajus Marius gevonden had, zittende op dé puinhoopen van Carlhago. Doch Marius moest het gegeven bevel opvolgenwederom vluchtte Juj[ met zijne metgezellen naar Numidië; daar hoopte hij bij koning Hiempsal II een toevluchtsoord te vinden. Maar ook in deze vervHpSiri hij teleurgesteld. Hiëmpsal ontving hem voor het oog wel verraden M^aar t'J • (1". S'ech,S mel het doel om (]e vluchtelingen te

eiland Cercfna ™ l J? " Z'J sk'chls on,ko,nf'11 naar het kleine

eiianu Lercina, aan de kust van Tunes.

de JnoS SZ.y°0r^n yervo'8er vluchtte, heerschte deze in Rome met

nietj?r Werden vpri.|nUr'i h'1 , nagaan, dat de wetten van Sulpicius ietiD werden \eildaard. Hiermede was Sulla echter niet tevreden; hij wilde van zijne zegepraal partij trekken om de staatsregeling der republiek opnieuw op aristocratische leest te schoeien. Met dit doel vaanligde hij eene wet uü

voordak de tLT'38'? c0,mit,i.a !ribllla Seen b(:sluit meer mochten nemen,' door de irihnavl i e''n'; b('sllss!ng genomen had. De wetten zouden niet drverLler^r tdenngfn, -en ('US "iPt meer luJ volksbesluit, maar door werden m.l'.1° , cent.un®n vastgesteld worden. Deze comitia centuriata héden iM In arisl°cratischen geest hervormd en alle democratische nieuwigr' i den loop der jaren daar ingevoerd, wederom terzijde gezet. Tevens een'n 6 'i beve' uit. dat de nieuwe burgers, die nog niet aan den

hoorden ïn>rn°iPT i'" '#ldns nog lliet ,ot de c°mitia centuriata be-

dus i'phppl vin h . ? mochten opgenomen worden; hierdoor sloot hij hen

ÏÏi te m L» 1 S ,'mTchl l'"- 0m den senaat geheel afhankelijk van zich te maken, voegde hij dezen ,300 nieuwe leden toe, welke hij zonder uitzondering koos uit de met hem bevriende optimaten. J

Romp 2ir!' doo,r geweld van wapenen van de hoogste macht te

nartii vonr Jfri f11, l1, Was he' hem niet mogelijk geweest, de volkssamen « winnen, Uor het oogenbhk waagde zij het wel niet openlijk

wenen verSn ""f T-^!6 tocb d«'" aristocraat, die moedwillig alle . Hoe mvloednjk zij, m weerwil van hare nederlaag, nog altijd

kon' ÏS J. VTkleZ1Ug van dfi nieuvve consuls- Wat Sulla ook deed, hij r.aii.s Oriavinc rr fZmS Van een Z|jner vr'enden, den strengen aristocraat h, ' ., ' doordnJv?n; - de tweede was Lucius Cornelius Cinna, een

beslist tegenstander der aristocratie.

i • ^ojhtans waagde Sulla het niet, die benoeming te vernietigen. Het was

"evoerd wpwl 3 «f n ' i'.de .°°rl°g in Azië tegen Mithridates met alle kracht Z " '! } i , ,,w'Ide zich daarin nieuwen roem en nieuwe macht verben, derhalve stelde hij zich tevreden met den eed, door de beide consuls

hindl'iTvpn- v"8ei? afgele8d: dat z'j de nieuwe staatsregeling getrouw zouden XTT'i yervolgens, ver kaarde hij, dat het hem verblijd had, dat de burgers hpi,iw.f gemaakt van hun kiesrecht, en hierdoor erkende hij de geldig■lip nna ,iHnS', iZ le.z|jn- dat gedurende zijne afwezigheid de troepen, mnp-'i/in i egen e oproerige bondgenooten in het zuiden onder de wapenen hot L'I I ;•u' 1 i0r- een ver'.r°uwd opperhoofd aangevoerd zouden worden, lij bij volksbesluit aan Quintus Pompejus Rufus het bevel opdragen over

Sluiten