Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536 Pharnaces. De Pompejanen op Corcyra.

de hulpmiddelen van zijn uitstekend veldheerstalent aanwenden moest om zich staande te houden Wel werd Achillas vermoord op bevel der prinses Arsmoë, die zich aan het hoofd van den opstand stelde, doch in zijne plaats trad een bekwaam veldheer, de eunuch Ganimedes. Dikwijls verkeerde Caesar in het dreigends! gevaar doch eindelijk, in 't jaar 47, kwam de lang verbeide hulp opdagen, onder bevel van Mithridates van Pergamum, een onwetti"en zoon van Mithridates den Grooten. In een treffen aan den oever van den Niil werden de Egyptenaars geheel verslagen, de jonge koning, dien Caesar weder vrijgelaten had, verdronk in den Nijl. de opstand was ten eenenmale gefnuikt.

,'rl,: maanden lang vertoefde de zegevierende veldheer in Egypte Men verhaalt, dat hij zich niet uit de zachte armen der schoone Cleopatra 'losrukken kon. en dat alleen de beminnelijkheid dezer bekoorlijke vrouw hem bewoog om Egypte met tot eene Romeinsche provincie te maken. Hij bevestigde Cleopatra in het koninklijk bewind en gaf haar heur jongsten broeder tot echtgenoot en mederegent. Opdat zij in staat zou zijn zich fn het bewind te handhaven, het hij een deel van zijn leger in Egypte achter. De vorstin Arsmoe zond hij als gevangene naar Italië, waar zij later zijn zegetocht opluisteren zou; hierop verliet hij Egypte aan liet hoofd van slechts één legioen *)

In Klein-Azië was gedurende de negen maanden van Caesars' afwezigheid koning Pharnaces als een machtig vijand der Romeinen opgetreden. De stadhouder Cnejus Domitius Calvinus, een aanhanger van Caesar, die gepoogd had, hem uit Klein-Azie te verdrijven, was geslagen en Pharnaces had dele gunstige gelegenheid aangegrepen om ook de Pontische gewesten te heroveren en het geheele koninkrijk eens door zijn vader gesticht, te herstellen. Met gruwelijke wreedheid had hij een tijd lang geregeerd, doch zijn rijk zou slechts van korten duur z.jn; want Caesar, die uit Egypte kwam aanrukken, slotïem den 2en Augustus *7 bij Zela zóó beslissend, dat na een veldtocht van vijl dagen het nieuwgeslichte koninkrijk weer vernietigd was. De overwinnaar kon zonder overdrijving de beroemd geworden woorden schrijven: »Veni, vidi.

vr.V i , wam- za8- 'k overwon". De onwettige broeder van Pharnaces! Mithridates van Pergamum, ontving in plaats van den overwonnen vorst het rijk aan den Bosphorus als loon voor de trouwe hulp. door hem in E-vnte aan Caesar geboden. Na dezen korten, schitterenden veldtocht spoedde deze zich naar Rome, waai zijne tegenwoordigheid dringend werd vereischt

Na den slag bij Pharsalus was de partij van Pompejus wel verstrooid maar niet vernietigd Een deel harer leden, onstandvastige zielen, die altijd de opgaande zon aanbidden, hadden zich wel gehaast, om de vergiffenis van hun machtigen vijand af te smeeken, maar nog altijd bleef er een aantal invloedrijke mannen over, die de vaan der republiek hoog hielden opgeheven en toonden, dat zij voor haar hun leven veil hadden. Op Corcyra, waar Marcus Cato het bevel voerde, verzamelden zich de vluchtelingen; zij vormden nog altijd een vrij aanzienlijk getal invloedrijke en voor een deel beproefde veluheeren: Lucius Afranius, die zich in Spanje onderscheiden had, Titus Labienus de beroemde voormalige vriend, thans de heftigste tegenstander van Caesar. Metellus Scipio. de schoonvader en Cnejus, de zoon van Pompejus Allen werden door Cato, den standvastigen republikein, in een krijgsraad vereeni-d• ook Cicero woonde dien bij. De beraadslagingen waren heftig en onstuimig: de dolzinnige Cnejus Pompejus eischte de terechtstelling van alle weifelenden' van allen van wie men verwachten kon, dat zij lot Caesars partij zouden over-' loopen. Hij liet zich zoozeer door zijn hartstocht meesleepen. dat hij te-en Cicero in de vergadering het zwaard trok en hem zou hebben neergestooten

Cal° d,( met verhinderd had. Deze verzette zich openlijk tegen de bloedige

rion ontving Ca6SarS Cle°pafra het leve" Mn een zo<">. den naam Caesa-

Sluiten