Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste overgebleven hoofden der Pompejaansche partij ten onder te brengen Na de onderwerping van Spanje in het jaar 49 had Caesar daar Quintus Cassius Longinus als stadhouder met vier legioenen achtergelaten Doch deze misbruikte z.jn ambt, gelijk de meeste Rome°nsche stadhoSs deden om de inwoners op de schandelijkste wijze te onderdrukken. Geen middel was hem te laag, indien hij zich daardoor slechts verrijken kon, terwijl hij aan zijne legioenen de meest leugellooze vrijheid liet. Om zich hij hen bemind te maken, verdeelde hij groote geldsommen, welke hij den Spanjaarden afgeperst

nn • °n I /ljne sol,la,en- Einddijk werd zijne dwingelandij ondragelijk de aanzienlijkste mannen der provincie smeedden eene samenzwering tegen hem Juist had Cassius zijne troepen bijeengetrokken om hen, op Caesars bevel' tegen koning Ju ba van Numidië aan te voeren, toen de opstand uitbarstte Het kwam tot een bloedig gevecht, waarin Cassius zwaar gewond werd- kort daarna echter werden de saamgezworenen overwonnen en gedeeltelijk ter'dood gebracht, zoo zij hun leven niet voor ontzaglijke sommen van den gHd"ieri"en »adhouder konden koopen. Toch was daarmee de rust niet hersteld "de algemeene ontevredenheid kon door eenige doodvonnissen niet gesmoord worden. zij stak zelfs het leger aan en twee legioenen kwamen te-en het einde van het jaar 48 ,n opstand. Eerst toen Caesar, na zijne Skomst ï E0ypte Cassius Longinus *) terugriep en hem door Gajus Trebonius vervin" werd de vrede, zij het dan ook voor een korten tijd, hersteld

Toen Pompejus; aanhangers zich in Afrika tot den laatsten strijd toemstten brak ook in Spanje de opstand opnieuw uit; de Romeinsche legioenen, die bijna geheel uit oude krijgers van Pompejus bestonden, sloten zich grootendeels met geestdrift lnj de opstandelingen aan en verkozen Cnejus Pompejus die ,n het jaar 47 ui. Afrika overgekomen was, tot oTerSlMibér

Caesar achtte na den slag bij Thapsus den opstand minder bel; rijk'

dan hij inderdaad was; hij meende, dat hij dien wel door zijn7onderShebbers kon doen dempen en keerde daarom in Juni 46 naar Rome teru"

Varu's Tn Se\tu°-U p '' hjken' d,at ¥ zich vergist had- Lill>ienus, Attms' , en iyex,Us Pompejus voerden het overschot van het Pompejaansche

leger naar Spanje over, en vereenigden zich hier met Cnejus. Dagelijks liepen nieuwe partijgangers tot zijn leger over en in plaats van vier legioenen telde uj er weldra dertien. Caesars onderbevelhebbers waren niet in staat den onland, die zich dagelijks verder uitbreidde, meester te worden. Hij /elf kwam daarom in December 46 bij zijn leger in Spanje aan.

■ ■ ''an ,één weinig beteekenend gevecht kwam het den l!)"" Fe¬

bruari -J.» hij Munda thans Monda hij Marbella) tot een slag. Caesar stond -net 8 legioenen tegen de 13 van Cnejus Pompejus over. Lang bleef de kS kans weifelen hardnekkiger dan ooit werd den grooten veldheer de overwinning betwist, die hij eindelijk aan eene toevallige omstandigheid had te danken Reeds begonnen z.jne troepen te wijken; Caesar zelf sprong van ziƒ„Taard \\lelp zich in hunne gelederen en bracht hen weer tot staan. De avond daalde en nog was niets beslist. Nu deed ter juister tijd koning RogudL van Mauitame, Caesars bondgenoot, een aanval op de vijandelijke legerplaats. Labie" ve , , s[ao!|nie. om hen uil het kamp te verdrijven. »De vijanden gaan op de vlucht, nep Caesar den zijnen toe. Dit woord, van mond tol

nri" g"lg Ult de- 8eled,eren van Caesars troepen naar die van Po!n

| jus o\ei, de eene partij werd daardoor met een onweerstaanbaren moed de andere met omzeiling vervuld. De Pompejanen gaven den stidonhnn' leger vers rooide zich. Hadden de veldslagen hij Pharsalus en Th'm «ver hel lot .le« oorlogs bes|i»>. helaeUde"»* U llen

njii 'M bij Kbi,w.K "■*'

Sluiten