Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJF EN ZEVENTIGSTE HOOFDSTUK.

Nero, zijne opvoeding Eerste tijd zijner regeering. Uitspattingen des keizers. Brittannicus vermoord. Poppaëa Sabina. Moord op Agrippina gepleegd. Nero als dichter, tooneelspeler en wagenmenner. Schrikbewind van Nero. Zijne cynische zedeloosheid. Volksgunst, door Nero genoten. De brand van Rome. Nero's nieuw paleis. Vervolging van de Christenen. Samenzwering. Dood van Seneca. Nero's reis naar Griekenland. Opstand der legioenen. Galba. Vlucht en dood van Nero. Nymphidius. Galba's regeering en val. Otho en Vitellius. Vespasianus. Strijd in de straten van Rome. De saturnaliën van het jaar 69.

Nero Claudius Caesar, de zoon van Agrippina, was nog geene 17 jaren oud , toen hij in het jaar 54 zijn stiefvader Claudius in de regeering opvolgde. Agrippina wist Item de heerschappij te verzekeren, door in de eerste plaats de praetorianen voor zich te winnen. Dezen ontvingen hetzelfde geschenk, dat Claudius hun hij zijne troonsbestijging gegeven had en riepen daarvoor Nero tol keizer uit.

Eerst nadat Agrippina zich van de hulp der praetorianen verzekerd had, maakte zij den dood van Claudius hekend. Zij kon hel thans zonder schroom doen, want de slaafsche senaat dacht niet aan tegenstand, zoodra het leger zijn wil te kennen had gegeven.

Nero was een jongeling van een gelukkigen aanleg. Had hij in een anderen lijd geleefd, dan zou hij wellicht een uitmuntend regent geworden zijn, maar eene slechte opvoeding had hem reeds van zijne vroegste jeugd af bedorven.

Zijn vader Cnejus Domitius Ahenoharbus was een beruchte losbol geweest. Zijne moeder Agrippina was eene wreede, zedelooze. heerschzuchtige vrouw. Tot zijn 12e jaar toe was hij zoowel door zijne moeder als door zijn vader verwaarloosd en in het onbeschaafde en zedelooze gezelschap van een danser opgegroeid. Zijne latere opvoeders, Bnrrus en Seneca, hadden wel hun best gedaan om smaak voor wetenschap en kunst bij hem op te wekken en dat was hun ook wel gelukt, maar zijne neiging tot zinlijke uitspattingen hadden zij aangemoedigd, in plaats van die te onderdrukken, in de hoop dat zij een keizer, die geheel aan zinlijke genietingen overgegeven was, eenmaal zonder moeite naar hunne hand zouden kunnen zetten.

In het begin zijner regeering volgde Nero trouw den raad dezer beide ontwikkelde mannen; nog was hij door den omgang met het lage hofgespuis niet geheel bedorven, nog was zijn gevoel voor recht en billijkheid niet ten eenenmale verstompt. Hij betoonde zich zachtmoedig, weldadig en alleen op het heil des volks bedacht.

Vele ingewortelde misbruiken werden afgeschaft, de belastingen verminderd, de doodvonnissen opgeheven. Toen hij eens een doodvonnis onderteekenen moest, zeide hij, smartelijk aangedaan: »Had ik toch maar nooit leeren schrijven". Meer dergelijke trekken zijner menschlievendheid werden te dier tijde te Rome met blijdschap verhaald. Weer was er een korte tijd van rust en verademing voor het Romeinsche volk aangebroken, doch wel was het Streckfuss. II. 41

Sluiten