Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaven, die liij onlmoeite, neerhouvven. Zoo drong hij door lol voor de dein

van het slaapvertrek. .. _

Hier zat Agrippina mei eene harer maagden hij een Hauw lichtje, loen zij het gedruisch hoorde, poogde zij de slavin, die vol angst de vlucht wilde nemen, terug te houden, doch deze verliet haar.

Door een aantal mannen vergezeld, drong Anicetus in het vertrek door. A«rippina «inn hem vastberaden te gemoet. «Wanneer gij koinl om mij te bezoeken" sprak ze, »zeg dan aan mijn zoon. dat ik van hel rnij overkomen ongeval «eheel hersteld ben; doch komi gij om eene nieuwe misdaad te plegen, dan zijl" gij niet door mijn zoon gezonden, die zekerlijk geen bevel tot liet

plegen van een moedermoord gegeven heeft". . ,.

Zij wilde met deze woorden den moordenaar vrees inboezemen; docli cm rrelukle haar niet. Een der binnengedrongen mannen sloeg haar met een knuppel op hel hoofd, terwijl een ander zijn zwaard (rok om haar den doodelijken slag toe le brengen. Agrippina liep hem toe, op haar schoot «Hier, tref dezen school, die een moedermoorder gedragen heeft . «einigt oo«enblikken daarna lieten de moordenaars een onlzield. met wonden bedekt lichaam achter. Na korten lijd deelde Oclavia in het lol van Agrippina; zij werd eerst verslooten en daarna vermoord. Poppaëa nam hare plaats als

I)e gewetenswroeging, waardoor Nero na het plegen van dien moedermoord gefolterd werd. wist hij slechts le smoren, door zich geheel en al in den maalstroom der dierlijkste ongebondenheid te werpen. Hij, die zich zet voor een verheven dichter, voor een meesier in dans-, zang- en tooneetkunst hield en zich als wagenmenner onovertrefbaar waande, besteedde al zijn Uj< om zich in die kunsten verder te oefenen. Niet als keizer, maar als tooneelspeler en danser wilde hij beroemd worden en hij kon dan ook den lust mei weerstaan 0111 zijne kunst len aanschouwe des volks te verloonen. Aanvankelijk had dit alleen voor een uilgelezen gezelschap, doch later zelts \ooi oe

aroote menigte plujits. , • <

° In die dagen kleefde de smet der eerloosheid, gelijk onze lezers zich herinneren, nog aan het beroep van tooneelspeler en danser. Trad thans een keizer in persoon in hun kring, dan werden daardoor alle wetten op het gebied der zedelijkheid, die le Rome nog geëerbiedigd werden, mei

Nero bekommerde zich daarom niel; len einde echter niet alleen te staan in ziin misdadig spel met de gevoelens der Romeinen, dwong lnj de Romeinsche edelen en ridders, ja zelfs de maagden uit aanzienlijke geslachten, om. evenals hij, openlijk bij dergelijke voorstellingen op le treden en daardoor hun

naam te schandvlekken. , ,

Eene schaar van ridders, door hem Auguslanen genoemd, moesten hen bii /iine openbare voorstellingen volgen en hem hunne toejuichingen schenken. Wee een Sier. die het waagde, zich legen deze toejuichingen le verzetten:

liii was een kind des doods. 1,

In het jaar 02 was Burrus gestorven en als bevelhebber der lijfwacht

opgevolgd door Tigellinus, een man die. in de sc'iool der ondeugd groo••ebrachl, lot elke denkbare laagheid in staal was. Thans verloor ook ..enec ziin invloed op den keizer; hij werd van de staatszaken verwijderd.

Yan dit tijdstip af begint het afschuwelijk despotisme van Nero, waardoor hij zich den naam van wangedrocht in menschengedaante verworven heeft Geen man van eenig aanzien was te Rome zijn leven zeker. De senatoren die zich door den naam van hun geslacht of door persoonlijke verdiensten onderscheidden, konden door hun invloed gevaarlijk worden, daarom moesten zij ter dood gebracht worden. Anderen bezaten landhuizen, die des keizers begeerlijkheid prikkelden. Nero wilde hun erfgenaam worden, hun dood was daartoe onvermijdelijk. Alleen het bezit van rijkdom was reeds ge-

Sluiten