Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersteld" overa'3"verden'^nual'rèiefên D.e .ve.slinSwerken va'i Jeruzalem werden wapensmed,'rijen ongericht Z k , ,,, ,? te8en««er genonien, in alle sleden om' lot de verdediging van he l, 6" g?,Saards grePen »aar het zwaard, de troepen, die F* ,e1wfrke,n. *Ü namen dienst bij

111611 Bek\vair °P Rümei»sch« wijze inXdTÏ^d*^Z*0"''0" ,,0e"

blakende strydérs "en" onder^he'n'' T l"* h°f/'T van dorst ^ar vrijheid zwaard evengoed wisl ' L',6" ook ,de Seschiedschrijver Josephus, die hel

honderdduizendtallen strijdbare 'minnen lm ^"i 1—" zegt' ila' verscheiden waren opgestaan. J mannen lot verdediging van hel kleine land

hij toür°'!31Romeiiische" inaehl"'^ Tfh,ige afme^ngen aangenomen, dat

veldheer Flavius v l! g^a,arllJk ®c.heen- Nero zond derhalve den

van * «"-«

vochten met dezelfde onverschrokken°P| 'evHn o.n do°d ontbrandde. De Joden Makkabeën ten toon S u u dcjpperheid, d,e zij vroeger onder de uitslag want /ii «ir^io? ^. had<Jen, maar niet mei denzelfden gunstiaen

de overwinning gewend" woix'ldht'he*'!" ?lll/('nn.wd'! Syriërs■ maar tegen de aan Yesirwi-mn wereldbeheerschers, de Romeinen.

verdelghXï mT?i '^"i, he,1- onSel»kkige kleine volk een vreeselijken

voet Doch inj' S hiJ den op-l.n«l voet foor

«een enkel v,.il- i n tegens,and ,e overwinnen, gelijk tol dusver schier

haar verover,... l v • ' ver,|edigde vesting Jolapata liggen eer liii veld, slechls 120 ni-it'-g'plzend. Jo!Ien waren bij de verdediging' gesneu-

j» i„ 51„!" c;kZ,2 srïVcvangrcV^ T» *'•***!.

door de Rnmcin«n 1 aren, wilden 38 liever elkander ombrengen, dan het werden gevangen «enonien-8? ''jfebehoud aannemen. Slechts twee hunner van dezen oorfo" gU10men; cen va" d<™ was Josephus, de geschiedschrijver Dri

gestren'dieill'Vl?» '.lad ^espasianus met onwrikbare volhardingen ijzeren 555 aten Kzl8m hï, b,eStreden: hijn" het geheele SC

Vespasianus bè"onneif (Ie SJenh#Vm'Taar,n!,i! l,et hoofd■ 'h,ist wa*

wij reeds vppI^u"" . n Joo.(lsche hoofdstad te belegeren, (oen hem "eliik

derhalve hel opperbevel6oveiTe'nï,? keizer?kroon aangeboden werd. Hij droeg zijn zoon Titus op. ger en voortzetting van den oorlog aan

hel ioeorZgeweldWvantLïnï ",biJna onmogelijk scheen,

achtereen de heilige st wl 1 o " V ieren. Wellicht hadden de joden jaren slechts in staa warei Jf£ , Romeinen kunnen verdedigen, indien zij Doch juist in die daópn was \ T'? boezem de" vrede te bewaren, hen uilgebroken. (ler par,ljen heviger dan ooit onder

het hewinï'^vW^df Sdem2l^VePaarS, 'i001,de, °?,de wel' hadden zich van niet alleen te^en ,h r • ei gemaakt. In dolle dweepzucht streden zij

die zij van lauwheid erdacht"'i.idden °°ik ,egen, 'V'"»0 ^ geloofsgenooten, (wee parlijen die èlH•■ 11 . ' ei."de,lJk «phlslen zij zich zelfs in Vespasianus v™ d *,.ferschaPPU.l>e|w|slte;.i en tegen elkander woedden. fprii/'ilf>i 1 in i«' 1 • • onderricht, had daarom de belegering van dweepzieke zeloten eïBei"'w 7V"® kracl,| doorgezet, hij hoopte, dat de stad zonder sla- of S - e,1'kee,;ig fud^' vernietigen; dan moest de van het jaar 70 n fin n, eJ ? dcr. Romelnen vallen. In de lente met «ewe 1,1 aan Ie i-> 1.' a1cllUe1T,.tus den juisten lijd gekomen, om de stad toppunl lndtéJli p, f ? inwendige tweespalt toen juist hel hoogste • Eülle onbeschrijfelijke ellende heerschte in de slad, waar

É

Sluiten