Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleren voet te brengen Ofschoon l.ij de drukkendste bcUstisoen verminderde

' C", ^?e'™a!e" arme ,llei en do°r het schenken van lande^ën onderTlZïïe

[ li 'm. toch den s,aal (Ier geldmiddelen te verbeteren, vooral door de kostbare openbare spelen le beperken.

Boven alles was Nerva er op bedacht, het zwaartepunt van hel staats-

h?i TpMeei naar de"1se1naat ,e verplaatsen. Doch al deze hervormin«en kon hij slecht» \oor een deel tot stand brengen, daar hij zoowel hii de praetorianen als bij het volk op een hardnekkigen tegenstand stuitte. Het volk was

XJt'J .°eenbalré. sPelen beperkt werden, de praetorianen van hunne zijdt hadden weinig achting voor den ouden senator; zij waren zich van hunne macht bewust en toonden dit door op gebiedenden toon te eischen dat de moordenaars van Domitianus gestraft zouden worden. Nerva weerde de saamgezworenen, die hem ten troon verheven hadden, ter dood te dóen bren

TrL,TV ,J k0U !lie' hinderen, dat de praetorianen zich zelf red,t ver-" schaften en de moordenaars van Domitianus neerhieuwen.

. 1 (1',® (le Rome heerschende regeeringloosheid geen meester worden kon, en bij die aanhoudende onlusten vreezen moest, troon en leven te verezen, besloot een bij het volk zeer geliefden en hooggeschatten veldheer tot mede regen «e benoemen, om in hem steun te vinden. Zijn keus vTeï Lp den bevelhebber der legioenen aan den Neder-Rijn Marcus Ulpius Traianus

feamnstonadnjeHM w^r |M,"nein*«?h 8esl.acl» geboren was en ter goeder naam en verklaard 3 3 Z°°U aanSenomen en tot zijn opvolger

Terstond hielden de onlusten te Rome op; de praetorianen gehoorzaamden toen Trajanus hen naar Duitschland riep en daar bij zijne le|oenen hdi jfde' Thans kon Nerva zijn hervormingswerk ongestoord voortzetten Doch slechts

het faar 98 nThr VÏ' aa" 'i® Sfll0I0'}e. 'aak wijden- HiJ stierf reeds '» jaai n. Lhr., na 10 maanden te hebben geregeerd.

ron .rajan«s, reeds als Nerva's opvolger aangewezen, nam de teugels der

gTnr";?et"'R Sen"-t tT Z,JU brind- va" 98 lot 1,7 na Chr., heerschten sLk l Romeinsehe rijk een orde en een eerbied voor de wet, gelijk men

oniroeid I'," T -keizerhjke regeermg "iet gekend had. In de legerplaats

kefzer 1 leef hii t Trajnnus .aan eene eenvoudige leefwijze gewoon. Ook als

van lü J • 'ian getr0U,W e,n al gaf h'J 2ich 1111 ^ dan aan het genot van helde en wijn meer over dan betaamde, tóch liet hij nooit toe dat zijne

Sr SfeD°denJne dnnkgeZellen eenigen nadeeligen invloed op het staatsbe-

af<.es,1h',fid°Un DrilianUS Weer in8e™erde oostersehe hofstoet werd terstond at0eschalt Dt keizer ging, evenals vroeger Augustus, met de Romeinsehe

rana of staml 0PvnSIJh"nt V°0t. °m- burger' zonder onderscheid van

° , ftand' ,*ond blJ hem toegang en gehoor. Ook het leger werd door

eeneh| - "lg gehandhaafde krijgstucht geheeL hervormd. De soldaten mochten beschouwd ThTT. °p. ; wijze bejegenen. De senaat werd weer ïehi!,Tlljl* n ¥Saa?llchaam' varaan Trajanus zelfde hoogste i Iwr wri i rechtsbedeehng werd op billijken voet hersteld, valsche

Dersonen ppnp hrn s.tr®nS.gestraft en zij, die van het aanbrengen van verdachte personen eene broodwinning maakten, uit Rome verbannen.

de lSinl"a e SP1aa'iZaamlleid Tlde Traianus de schatkist, ofschoon hij de belastingen verminderde en steeds bereid was om voor waarlijk nuttige

ondernemingen aanzienlijke sommen (e besteden, ofschoon hij zelfs bij bijzon-

gelegenheden als keizer eene indrukwekkende weelde ten toon spreidde.

schap mWk„Ï2,aZ' tSlt.S!!:,i"I^i:.!eger_Plaa,s- geen van weten-

srlirnvpr« pi, ":" Tt ' J " . uu',luu" l'' " °Pe» zin. 1 wee beroemde isCliiij\ers, 1 liniiib de Jonire en Tanlns oroephiu/icM».;;.*™ i*; i

in li - i , , , — , öiuiiueil 1)1 II

boekerf t J bevorderde de wetenschap door eene aanzienlijke openb, boekerij, naar zi n voornaam de TT n «p ip h,i»ii7>n„w,i, 1 . .,J

:m

lare

ImoUor;; :: , " . uoul eene aanzienlijke openban

boekerij, „aar zijn voornaam de ülpische bibliotheek genoemd, te doen aan

STRPrirrrse TT

43

Sluiten