Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van opgewonden ij veraars, die slechts verschooning kunnen vinden in de opwelling van fanatieken geloofsijver; aan den anderen kan! is Julianus'toegevendheid tegenover zijne wreede dienaren niet te rechtvaardigen. Uit het "root aantal voorbeelden, dat ons ten dienste staat, willen wij er slechts een aanhalen Een der ijverigste geloofshelden was de grijze bisschop Marcus van Aretliusa. Ook hij had een afgodstempel doen omverwerpen en thans ontving hij van de door Julianus aangestelde overheid het bevel, dien tempel te doen herbouwen, llij weigerde dit, en zelfs al had hij gewild, dan zou hij niet in staat geweest zijn het bevel na te komen, daar hij door zijne armoede daarin verhinderd werd. De grijze kerkvoogd werd tol straf onbarmhartig gegeeseld men trok hem den baard uit en ontdeed hem van zijne kleederen; zijn lichaam werd vervolgens niet honig bestreken, toen hing men hem in een net in de vrije ucht op, 0111 hem zoo bloot te stellen aan de steken der insecten en den gloed der Syrische zon. En toch bezweek de moed van den bisschop niet onder deze marteling, luj juichte in zijne daad, de verwoesting van den tempel, en spotte met de machtelooze woede zijner vervolgers, die wel zijn lichaam konden pijnigen doch zijne ziel in het minst niet konden schaden ,3 'angdunge martelingen werd hij eindelijk losgelaten. Julianus gaf bevel dat zijn leven gespaard zou worden; de vervolgers werden echter niet gestraft' Men heelt den keizer van deze handelwijze te recht een te scherper verwijt gemaakt daar in vroegere dagen de bisschop van Arethusa hem eenengrooten en gewiehtigen dienst had bewezen. p

Of Julianus bij eene langere regeering zich gelijk Diocletianus en anderen zijner voorgangers, uit haat tegen de Christenen tot nog grooter onrechtvaardigheid en tot eene waarlijk bloedige vervolging zou hebben laten verleiden valt natuurlijk niet te bepalen; zeker is het, dat de onpartijdige geschiedenis zij 11, dwaas plan, om den vooruitstrevenden tijdgeest, die juist iu het ontluikend Christendom zijn oorsprong vond, door kleingeestige maatregelen te willen tegengaan, scherp veroordeelt.

Behalve de hervorming van het binnenlandse!) bestuur, van de wet"evin" en den godsdienst, lag de uitbreiding der macht van den Romeinschen staat in het oosten den keizer na aan het hart. Zijne teugellooze verbeelding verleidde hein tot de dwaasheid, het voetspoor van Alexander den Grooten te willen drukken. Hij rustte zich toe tot een veldtocht tegen het oosten. Koning sa por, die in de laatste jaren aan hel Romeinsche rijk zulke gevoelige slagen had toegebracht, moest vernederd, ja vernietigd en zijn rijk veroverd worden.

sapoi had nauwelijks vernomen, dat op den troon van Constantiin een beroemd en krijgshaftig vorst zetelde, of hij was bereid om met de Romeinen vrede te sluiten, llij zond dus gezanten lot. Julianus, din niet dezen onderhandelingen over den vrede te openen. De keizer wierp echter den brief, die üe vredesvoorwaarden van den Perzischen koning bevatte, toornig op den grond. Den gezanten voegde hij op onvriendelijken toon toe, dat hij nooit te bewt-gen zou zijn 0111 te midden der vlammen en ruïnen van de steden in Mesopolamië eene bijeenkomst tot vaststelling van de vredesvoorwaarden te houden; ook wilde hij niet langer door middel van gezanten onderhandelen uit was geheel onnoodig, daar luj besloten had, het Perzische hof binnen korten tijd een bezoek te brengen.

Dit plan stond inderdaad bij hem vast. en hij rustte met dit doel een leger uit, gelijk nog niet een Romein tegen het oosten had aangevoerd. . u!,n ,1 Maar' 363 rukte hij uit Antiochië tegen de Perzen op. Zeevierend drong bij tot Ctesiphon door. Aan den Tigris behaalde hij eene schitterende overwinning, vervolgens verbrandde hij zijne eigen vloot van 100 schepen op genoemde rivier, om haar den vijand niet in handen te doen vallen, terwijl hij verder in bet binnenland wilde doordringen. Ook de voorraad magazijnen werden aan de vlammen prijsgegeven, zoodat slechts een voorraad van mondbehoeften voor den tijd van 20dagen voor het leger overbleef.

Sluiten