Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugden, die het zedelijk karakler der Romeinen schandvlekken paan "enaard me een kinderachtig bijgeloof, dat hun verstand tot oneer vSektP ZH hechten geloof aan de voorspellingen der waarzeggers, die voorgeven in de

nen lezen" ? f ™" de voorteekenen van grootheid en aanzien te kunnen ezen, ja zelfs zijn er eenigen, die zich noch zullen baden, noch soiis gebruiken, noch in liet openbaar verschijnen, voordat zij naar de'regelen der astiologie (sterrenwichelarij), den stand van Mercurius en de schijngestalte van

<ibben,^,;ai!,,p|^d- "•'« « inderdaad opmerkelijk, dat zich .leze ïjdele ichl0eloovigheid het meest openbaart bij de profane sceptici twijfelaars die op lichtzinnige wijze het bestaan eener hoogere macht betwijfelen of loochenen "

nnifrnL- «Vh ' ? aanzif"hJken, z°o «as het ook met het volk gesteld. Hel stil w n zooveel mogelijk aan den arbeid. Het leefde op kosten van den

ileten' „i, f ,'J' ,w?d. 1hel (l°01' de gewoonte om kosteloos levensmiddelen uit te deelen, tot luiheid en werkeloosheid verleid. Zoo werd het geheel ontzenuwd door een wellustig, droomend leven. Een deel van den da"° sleet het in de prachtige badhuizen, waarin voor enkele penningen al de gemakken liet in hFIw Romeinsche baden werden aangeboden; den overigen tijd bracht I e ™li ï,d, °f \Tlea d°ür-, Slechls de o^nbare spelen betoonde ïaitii koos vonf Ko ^f Wa,arb'J het- mel ee,u' ware hartstochtelijkheid i II non van er.n i 0 andere PartlJ onder de wagenmenners; van den

staat af te hll ! *" 10 he' °0? dci' ««^houwers hel heil van den m,l . naam Van '!ene vermaarde danseres was toen te Rome

meer gevierd, dan de naam van een held.

d mnm'lk|nT,rm,°lk i,Wa< i g-i'ieel on8escllikl om zich te verdedigen tegen de durfde niet .S h' Ala"k..voor de poorten van Rome gevoerd had. Het

slaan maar «ffiL? T?* 8n,pen.ü ?m met krachtiSe hand den vijand af te v llr r . ,, laSe wreedheid het leven van eene ongelukkige vrouw

èen tom'lnrh, ll,Va" ^i", UVlü011 grachten Stilicho op, die binnen Rome . .. gezocht. Serena werd, wijl men haar van misdadige ver-

rtrirtdweon^jand verdacht

middenSnnutnnr|d T ."T' '"f10'™' dat cr sPoedi8 gebrek aan levensvan de nesi t ' een 'O'igersnood en als natuurlijk gevolg daar-

twee nezanten tot AlaTnf" n°od bet hoogst gestegen was, zond de senaat twee gezanten tot Alaiik, om mei dezen ie onderhandelen.

Hiel een tiT- aaPzlfnl'Jke Romeinen verschenen voor den Gothischen vorst l '° s' d,e.blJ hunne dappere voorvaderen te rechtvaardigen zou zijn

&ers'iSenh !T f be'achf.1Hk slond' en verklaarden, dat Rome's hadden hunne waardigheid zoowel in vrede als in oorlog te

hjj m'nr '(|n '' ' !"k hun een billijk en eervol verdrag weigerde, moest een talriik fn ompel tlocn schallen en zich voorbereiden tot den kamp inel een talrijk, in de wapenen geoefend en tot vertwijfeling gebracht volk.

dichter lir r? ''"^ f r®, k,ldkeels om die pralende toespraak. „Hoe smnün inf ,to l,clllel' laal het zich maaien", riep hij hoonendden

li wl rm'1! 0? I zeer onderdanig vraagden, welk losgeld

I a vorderde> was het antwoord: »A1 liet goud en zilver,

vïn barbaar . V°°rWerpen' alle slaven' die aanspraak hebben oj, den naam

knninV?1 °'1,ze!,il?S voerden de gezanten hem te gemoet: «Wanneer dit, o

aS® t o sch,SCsni,IJn'lWat wilt 8'J ,ons dan lateil?" »Uw 'even!" hernam Rome leru' Sldderend van vrees berden de beide onderhandelaars naar

strenllaeik,.i!T.nllg(!r'- k". einde bloedvergieten te voorkomen, eenigszins zijne «ilr im i Hij beloofde het beleg op te breken, indien men hem ter-

fifn! f™ i , r°U .>n , pond zdver, 4000 zijden kleederen, 3000 pond lijne scharlakenstof en 3000 pond peper zond.

50*

Sluiten