Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dtelte der Germanen onderwierpen zich vrijwillig aan hem, want de machtwe

koning der Hunnen was in hun oog onoverwinlijk; hij voerde immers, gelijk

het bijgeloof der barbaren hem toedichtte, het zwaard van den krijgsgod

Eens had een Hunnische herder bemerkt, dat een kalf zich in de weide

aan den poot gewond had. Hij volgde het spoor van het bloed, en ontdekte

in iet hooge gras de punt van een oud zwaard. Hij groef het wapen uit

en brach het bij Atlila. Deze ontving het als een genadegift des hemels en

noemde het verroeste stuk ijzer het zwaard van den krijgsgod, dat hem een

boddehjk recht op de heerschappij der aarde gaf. Om aan het bijgeloof der

menigte voedsel te geven, liet hij dit zwaard bij de godsdienstige plechtigheden

I j '[. ? op een altaar van takkebossen oprichten en bij dit altaar werden

Ïpp v.n J? ech,18e gelegenheid bloedige feeslen gevierd. Jaarlijks vloeide lot

Vin ivf '13 H l va" een sr00t aanla' schapen, paarden en zelfs van vele gevangenen, welke den Hunnen op hunne veroveringstochten in handen waren gevallen.

waarE|iü 8.et!se' /*od? werd Attila genoemd en hij verdiende dien naam, want I fch als v,Jand vertoonde, daar liep hij het land zoo deerlijk af, dal

t < hem verwoeste steden als van den aardbodem weggevaagd schenen

mannen' VTWen en kinderen werden meedoogenloos v£™,?ili S weggevoerd. Elke landstreek, die hij met zijn zege-

e end leger was dooi gelrokken, hel hij als eene woestenij achter.

volkpn ,; ■ T'S 'n' een zafhtmoe,l'o en rechtvaardig vorst. Van de rfnw sphan- >njwillig aan hem onderwierpen, vorderde hij slechts geringe schatting en bondgenootschap in den oorlog; hiervoor liet hij hun

henntLpnnhSan e.'d en„..hunne we,len behouden en beschermde hij als gevreesd 6 V1Ja' Jn naam was daarom evenzeer geacht en geëerd

Jï\:°<rn ,der he',n 5nsbare v°lksstammen leverden hem in oorlogstijd

hunne krijgsbenden en leefden in vredestijd aan zijn hof, deels als hooggeschatte raadslieden, gelijk Ardarik, de beroemde koning der Gepiden, en Walamir

menigTder kTein^ngen"' C'S ^ Zij"° °",lerdahi8e dienare»> SelÜk d« „ ,Reeds ïaiJ !'el be8in. zij"er regeering was Atlila een gevreesd nabuur Se-

verdMblXi1 °0S r0mTSC,le rijL HiJ ,iad d«n zwakken keizer genoopt tot verdubbeling van de schatting, die door dezen reeds aan Rugilas was uilbe-

movinr ! nZe , !"i 'iV' h'J f'' "iel al,iJd bewe6en 0I» de Oostromeinscbe verwoed ' TIMeennale» werden de grenslanden door de Hunnen

zamen "Cmi '"doM"s . ! 'noest slaafs den wil van den Hunnenkoning gehoor-

^Til'mni 8 i. J, ee'!c enkele maal de eischen van Attila niet in te willigen dan wreekte deze zich op barbaarsche wijze.

wnJ°® dr'on18un. de. Hunnen in de jaren 446 en 447 het rijk binnen en veraseb trp|p(T|iü en d p aan d® Thermopylae. Zeventig steden werden inde • li 0 , 0< en ze'^s C°nstantinopel liep gevaar van ingenomen te worden Alleen door een vernederenden vrede kon Theodosius het gevaar afwenden.

ff" S^an'schap, dat door den keizer aan Altila werd gezonden en Waarvan de geschiedschrijver Priscus deel uitmaakte, danken wii volkomen juiste berichten omtrent de leefwijze van den grooten koning der Hunnen. .ipn yn Bezanten kwamen na eene langdurige reis door een land zonder steelenen wLreSydenlle van Attila aan, die tusschen de Theiss en den Donau

kon He vlrhhh ? ie" , eerl (!nlz;'«liJk do,'P. want den naam van stad dratrpn verblijfplaats des komngs, die slechts één sleenen huis bevatte, niet dragen. De overige gebouwen, uit hout opgetrokken, waren voor het grootste gedeelte met groote, hoewel smakelooze pracht versierd. "«grootste

/ ... lluizen> waarin voorname Hunnen, als aanvoerders van het leger raadslieden des komngs, woonden, spreidden eene groote weelde ten toon At.,las patas „as tnsgelijk, van 'Dc talrijke »rou°,„ E?kontags S

Sluiten