Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Indische handel. Kaïro en Alexandnë.

der kerk inslaan, geheel anders is. liet op staatkundig gebied. Reeds in de laatste eeuwen der middelgeschiedenis zagen wij liet leenstelsel ondermijnd. Nieuwe vormen moesten de oude. vermolmde instellingen vervangen. Doch hier beweegt de geschiedenis zich niet in de richting der vrijheid, maar in die van het gezag. Wel verre, dat het volk zich aan de macht der vorsten zoude ontworsteld" hebben, komen dezen meer en meer in het bezit ecner volstrekte alleenheerschappij, gelijk Lodewijk XI die in 1*rankrijk reeds giootendeels gevestigd had. De vernietiging van de macht der bevoorrechte standen, adel en geestelijkheid, kwam niet den volken, maar den vorsten ten goede en voerde hen tot de zoozeer gewenschle alleenheerschappij.

In het nauwste verband met de geestelijke en staatkundige beweging, waaraan de nieuwe lijd zijn eigenaardig karakter'ontleent, staat de snelle ontwikkeling op stoffelijk gebied, waardoor de onderlinge verhouding der

volken ueheel veranderd werd. /m was de vruent van ue omuekkiugsi eizeu,

die, op het

eind der li" eeuw iiet eerst ondernomen en later ijverig voort-

i i.,.. oWIa ,lnnr , n nnl, ..LLlllu van -\ 111 Pil Kil I' IllïL UUSUUltm Vctll UCII

"L'/X'l, ItTII I5IUIIÜ UUUI wmm/nniup I I

zeeweg naar Indië deels geheel nieuwe handelsbetrekkingen schiep, deels voor de oude nieuwe wegen ontsloot.

Wij beginnen de nieuwe geschiedenis met net verhaal van deze ontdekkin«sreizen, hoewel we gaarne bekennen, dat dit begin willekeurig gekozen is. Was het reeds moeilijk, de grenslijn lusschen de oude en de middelgeschiedenis te vinden, nog moeilijker, ja schier onmogelijk is bet zulk eene grenslijn scherp tusschen de middeleeuwen en den nieuwen tijd te trekken, dewijl deze zich alleen door het eigenaardig karakter en het samenwerken van zijne godsdienstige, staatkundige en stoffelijke ontwikkeling van de andere groote tijdperken der geschiedenis onderscheidt. Hiervan is dan ook het gevolg, dat in verschillende geschiedkundige werken verschillende tijdstippen als het einde van de geschiedenis der middeleeuwen worden aangenomen. Al deze tijdstippen zijn even juist, of. wil men, even onjuist, daar de nooit rustende ontwikkeling van het menschdom met hare onophoudelijk wisselende gebeurtenissen geene

scherpe grenslijnen kent. ,u i ,

Reeds sinds overoude tijden had de handel in de kostbare voortbrengselen van liet verre Oosten de aandacht der ondernemende kooplieden van alle beschaafde landen \an Europa tot zich getrokken. Indies voortbrengselen, specerijen, kostbare houtsoorten, reukwerken, edelgesteenten, paarlen, enz. waren reeds in de oudheid eene onontbeerlijke behoefte voor de aanzienlijke en rijke Europeanen en zij bleven dal ook in de middeleeuwen.

Deze kostbare waren werden op zeer verschillende wijzen naar Europa gevoerd. Een gedeelte daarvan werd langs de stroomen en landwegen naar de Zwarte zee gebracht en van hier door Venetiaansche en Genueesche koopvaarders verder vervoerd. Een ander deel werd door de Muzelmannen over de Perzische golf langs den Euphraat en den Tigris naar Bagdad en van hier door karavanen naar de havens dér Middellandsche Zee 'ol door de Roode Zee naar Egypte gevoerd, waar zij binnen korten tijd Kaïro en verder, den Nijl op, Alexandrië konden bereiken. , , •

De laatste weg was in de He eeuw van de grootste beteekenis geworden. Kaïro en Alexandrië waren handelssteden van den eersten rang. van wier

*.i ■ i: „11 „„„ knniwn vnrmpn wanneer wil ons

UllureiUlllg wij uus mieuu ccii uugii|i „ -

herinneren, dat bij Kaïro 30,000 booten onophoudelijk den Nijl op- en atvoeren,

. . i t.irxrxix . I O/kAAh 1111 l'/llll'C Vütl I: I < 11111 > l'l' 11

dat men daar iz.uuu waterdragers uu ou.um; 'ci»uu.uu0 ——■—

. p i„i • 1...4 : io/.u .1« r»n <V»n <larr 94.000 mcnschen

aanirui, ja uai in nui jaeti io»n uc ^ .r . , •

wegruk ken kon. De Florentijn Fiescoualdi verhaalde, dat hij in het jaar *00*

1 11 • 1 * . 1nrxil i-aap iliiiiii i nf vonnliii i

voor kaïro meer scnepen nau zien uggeii udu wu

de grootste en levendigste zeesteden van het Westen. Nog belangrijker dan;

Kaïro was Alexandrië. |

Deze reusachtige uitbreiding van den Indischen handel oefende op liet

Sluiten