Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbus. Zijne vroegere lotgevallen.

Kaïro terug, waar hij de tijding van den dood zijns reisgenools ontving.

IJlings wilde hij naar zijn vaderland terugkeeren, toen hij twee Portugeesche V

Joden aantrof, die hem liet bevel des konings tot voortzetting van zijii onderzoek overbrachten, llun deelde hij alles mede, wal hij tot dusver gehoord en gezien had en aanvaardde daarop zijn nieuwen tocht. Hij begaf zich naar L

Abessvnië, waar hij eerst wel vriendelijk ontvangen werd, doch, dewijl het J

in daf land gewoonte was vreemdelingen er wel binnen, maar niet uit te laten gaan, jarenlang in eene halve gevangenschap leefde.

TWEEÜE HOOFDSTUK.

De ontdekkingstochten. Christophorus Columbus. Zijne jeugd. Het denkbeeld van een westelijken zeeweg naar Indië. Gelukkige geographische dwaling van Columbus. Vergeefsche bemoeiingen van Columbus in Portugal. Partijdigheid der geschiedschrijvers. Columbus in Spanje. De edele Talavera zijn tegenstander. Onderhandelingen met het hof. Ongehoorde eischen van Columbus. Zijne overeenkomst met de kroon. De uitrusting der vloot. Verdiensten der gebroeders Pinzon.

Terwijl Covilhao de oostkust van Afrika onderzocht en Diaz de Kaap de Goede Hoop omzeilde, om een zeeweg naar Indië te vinden, had een stoutmoedig zeevaarder reeds sinds lang het plan ontworpen om langs een anderen weg hetzelfde doel te bereiken.

Christollel Columbus, in het Italiaansch Christophoro Colombo, of in hel Spaansch Christoval Colon — dezen naam nam de wereldontdekker aan, nadat Spanje zijn tweede vaderland geworden was, — de tweede ontdekker *) van Amerika, had een avontuurlijk leven geleid.

He berichten, die omtrent zijne jeugd tot ons zijn gekomen, zijn zeer onnauwkeurig: wij kennen niet eens met zekerheid het jaar en de plaats zijner geboorte. Volgens zijne eigen opgave, die echter volstrekt niet boven allen twijfel verheven is, was hij te Genua in het jaar 14b6 geboren. Op zijn veertiende jaar was hij naar zee gegaan, nadat hij vooraf te Pavia onderwijs in de wiskunde had ontvangen.

Niet veel meer weten wij omtrent de avontuurlijke loopbaan van den jongen zeeman. Hij deed vele en verre reizen. Hij. leerde de Middellandsche zee kennen; in het noorden bereikte hij IJsland, in het zuiden Guinea; ja, hij strekte zijn tocht bijna tot over den aequator uit. Op al deze tochten onderscheidde hij zich door zijne onverschrokkenheid en zijne standvastigheid in alle gevaar.

In Portugal had Columbus voor een korten tijd rust gevonden. Hier was hij met de dochter van een bekwaam zeeman uit de school van den infant Hendrik gehuwd en had hij de dagboeken, teekeningen en kaarten van zijn overleden schoonvader ijverig bestudeerd. Na den dood zijner vrouw nam hij aan de tochten der Porlugeezen naar Guinea deel.

Was het denkbeeld om den zeeweg naar Indië te vinden misschien

*) Onze lezers herinneren zich, dat het vaste land vau Noord-Amerika reeds in het begin der middeleeuwen door de Noormannen ontdekt was, zie Dl. 111 blz. 380. Sinds dien tijd echter was de zucht naar ontdekkingstochten bij de Noormannen ingesluimerd. De ontdekking van het verwijderde werelddeel was half vergeten; zij behoorde meer tot het gebied der sage dan tot dat der geschiedenis.

Sluiten