Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbus' onderhandelingen met het Spaansehe hof.

?"iJnan' (lie den tilc;1 ,van biechtvader der koningin droeg, schreef aan bezoïd wer,lWi\"ien |-ef' !lie d<l0r ?ebastiaan Rodriguez, een stuurman, Iw'hntniirr n veer,ien dagen keerde hij lerug mei een brief van dankHmp in p eZi 6m "!?' e-en geschenk in geld voor Columbus, opdat

deze m eene passende kleeding m de legerplaats van Santa Fé voor Granada

aan Mn'77'' v,ersclllJ"e!1- . ".ier ,kwam lnJ legen het einde van bel jaar 1491 aan, juis bij de capitulatie der laatste Arabische stad.

meer dan JSi F, °™ï d? behaalde overwinning maakte koningin Isabella welke , nn. T ^ i'8 .ach vereenigen mei de plannen van Columbus, we d int lJ t ™fn , zeemans krachtig werden ondersteund. Columbus r Jn i koninklijke echtpaar toegelaten. Hij zette. Ferdinand en Isabella nnn 'i" "i lL' • ,wa.aroP ZIJ,le plannen rustten, en daar hij zelf van o ve lui<•in ó°ip '. '""'S overtuigd was, wist hij zijnen toehoorders die overtui0ing te doen deelen. Buitendien wist hij zoowel de hebzucht als de godsdienstige sympathie zijner koninklijke toehoorders te prikkelen; de eerste hoonle Oostaziatische landen, welke hij langs dJ westelijkenzeeweg

hoopte ie bereken, afschilderde met al den tooverglans, welken Marco Polo 2J\Te, mu dejeeuwsche reizigers daaraan gegeven hadden; de laatste, irnken" "in 1°°' .. "de" - '10e verdienstelijk zij zich jegens den hemel zouden

d™ taSe"a' d'e V00r. z.ulke denkbeelden zeer ontvankelijk was, werd meer nH. nf,WOI!nen-i r°C. weerwil hiervan lieP°n de onderhandelingen sÏÏle <lfe »nt fTt , 'us. als, beloomng voor zijne ontdekking eischen i volstrekt niet van zijne belangeloosheid getuigden en in waarheid

den ? die 'i " ?,n" !'IJ erlangde verheffing in den adelstand, inet den ui die dagen zoo veelbeteekenenden titel don; de waardigheid van Atlantisch ' dle 111 ,ranS onmiddellijk op de veldheeren der kroon volgde; het

2Sn,"8SChap lü0r liem ,e 01"l|ekken landen met hel recht van

drSri .n V°°r 1Z'J"1e nak°'nel|ngschap; het tiende deel van alle inkomsten k'oon aldaaren ./s ''er opbrengst van elk in die landen in Ie voeren monopolie! legen zulke eischen kwam de trots der koningin op; ook koning Ferdinand'

lecen ,if P T' ?ek°' k.°o1 wan,rouwen beschouwde, verklaarde zich daarmfn vln liTn' iH'usschen tot aartsbisschop van Granada verheven raadsh»i !i ' iT,3 onverhoen als zijn gevoelen uit, dat de kroon, maken . nnr misluk,e- gelijk zeker te verwachten was, zich belachelijk zou maken «looi een vreemden avonturier zulke aanmatigende eischen toe te staan di» m, d|,raaal «erden de onderhandelingen eensklaps afgebroken. Columbus

vastl 'i, °v"PHri!5 h't 1f ekkl^0|d aa" al1® door hL'm gestelde voorwaarden vasthield, verliet het hof om zich naar Frankrijk te begeven.

vrienden )yas ..ee" 8eluk voor den trotschen, onbuigzamen man. dat zijne vrienden in zijn belang werkzaam bleven. Luis de Sant Angel, de door

van \raoon" Jrii evenzeer geachte ontvanger der geestelijke inkomsten ve.l-.n r i - e .vnJmoed'S ,0,.de koningin, dal Columbus niets voor zich JEi, g0vn' fJ"e onderneming mislukte, doch dat, indien zijne pogingen v»r!d T" '.''fi !' ?,lel''' 008 waren voor onsterfelijke verdiensten. Hij hield tidi.r staande, dat Isabella. de fiere beschermster van elk grootsch denkbeeld zich ook thans met , nnr UlAinmwMU™ .... UC IK"Leiu,zicn

an.tprc , "cuc..».i.8ei. iiiutiii ïaien lerugtiouden.

T ° 8 roem en voordeel van de ontdekkingen des

o "w.uuiutio uiuugaicii.

v,„,|S::n! A.ngel. sP.rak IOO overtuigend, dat Isabella zich gewonnen gaf. Zii veminden i1'0, ^re juweelen tot uitrusting van de noodige schepen te J P 'en, dewijl de koninklijke schatkist door den laatsten oorlog uitgeput

vn^ SSZ,"0" lie,1echler niet komen: Sanl Angel school de verlangde som knn 'i JllT i werd .teruggeroepen; den 17-" April 1V2 kwam de overeenkomst geheel volgens zijne wenschen tot stand.

Sluiten