Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haïti of Hispaniola ontdekt.

l i Koijt uflnlrnp|((1ll ÜOOP deze daad \an

«TiXS S-W'-ï

liet binnenland vluchtten. fabelachtige goudland was liet doel Naar Babenue! was aller leus SeLchte liet vóór Columbus te bereiken. ,an aller ™n«cli™. K 1" , -J|„■ heimelijk de kleine ll.il.lle,

,SkS!fAE"t^ens «. Jj— g ^SJSSffiSI

W omgezeild, koers ™ ™Jek, Col„,nl.us

&T « lïCt ».S Se £ veel ^ — "»!»»»"

ras. ^^^.i^^-jsrsaKï?

Columbus verstond hen verkeerd, j 'kannibalen, dat later zoo memg-

gaf aanleiding tot liet ontstaan van het . ( js Eene verkeerde opvatting

maal lol aanduiding van rae"sch®neter^ S zonderlinge dwaling aanleiding, van zijne zijde ga nog 'ot ®®n®.Jin ziin tia.'|>oek: «Caniben kan niets Columbus schreef den 11 December J o Mongoolschen Khan) anders beteekenen dan onderdanen des 'a'^1^ * Jt hij zijne vloot en dus moet deze in de ™ 0£ï? e LnJi terug-

kieren ISSST^X worden. Zoo leer ik dagelijks

;tS: — a"

SStttldS iKTSe en <iib daarbij uil onv,«tendheiü aan ,le

schoone kusten \an Haïti lalV • ii.1(,..,niIUr eene schaar naakte Indianen vervond. Ook toen zich den ,5®^!^^ «te Eiiropeanen op de vlucht: toonde, gingen dL'zen tersond u1 Columbus liet de gevangene

slechts eene vrouw uel in Hunne nanue . rvolaens aan land, om

kleeden, gaf haar rijke Dit gelukte

henrf °ook° li ij" ° k n o o pte" met de argelooze menschen een vriendschappelijk

,erkeSÏÏ«pen «Me» tap Je « 1.»=

hield een levendig verkeer mei de M„, „„ 5ot goud brachten,

kleine geschenken leu'nainidd.l n „rooler en knslbaarder werden de

koop * Spanjaarden op de

""SfW r, ,« en

Indianen bebouwden het land al was l®' ii °Men kon licht bemerken, bovendien hadden zij eene soort van k ?? !Sn dat er onder hen een zekere dat zij in verschillende standen gespi tst Nvaren, Mer^o ^ ^ ^ ^

soort van adel bestond en dat ?.®" ^nmj)tls zorgvuldig onthield van elke den staat geplaatst was. Dewij j en jie hem gewillig vooreen paar

torrciïïrid1 ',r£ «»><«»"< «»„ * *•

SlRECKÏUSS. V.

Sluiten