Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbus' tweede ontdekkingstocht,

1 I n liirl in het bezit van groote schallen zouden geraken. De aandrang was S lot dat het aanvankeHjk bepaalde getal van 120.) deelnemers met 300 oversclu^en moes' worden. Wï aan Sm» M men g.brek e» lu.rj.ot wprd de uitrusting der vloot een weinig verliaagd.

H±-sar

ifesrï «art# l t.

planten ' Een paar bloedhonden, die tot het volgen van het sp°or\ pianien. ï .i mpi i,pn afgericht waren, voltooiden de voor ue

ontdektenianden bestemde menagerie. Deze vreeselijke dieren waren reeds; mei _p i apvol», te«en de negers gebruikt; men nam hen mede naai het Weslei , *>f rlioon koningin Isabella den admiraal streng aanbeval, voor eene zachte 1 XdelX behandeling der Indianen zorg le dragen. Z.j beschouwde het ils een heiligen plicht, hare eerste transatlantische onderdanen door zacht£ d te wTnnen en zoo mogelijk tol het Christendom te bekeeren. Tot bereiking van dit laatste doel werden ook een aantal zendelingen aan de expeditie teeg \L° *

„ fzüZM .fÜSTItóTIBfe ïgtfSCA

had hii°der koningin niet medegedeeld, op welke lengte en breedte de door tem ontdekte landen te vinden waren; daarom werd hij ook beschouwd als de eeni e Üe in sS was de tweede expeditie naar het Westen^.torturen;

Findeliik was de uitrusting der schepen gelukkig voltooid. Den 2o » p temher 1 493 kon Columbus zijn tweeden grooten ontdekkingstocht aanvaarden. Hij had ditmaal een eskader van 17 schepen onder zijne bevelen.

VIERDE HOOFDSTUK.

De ontdekkingsreizen. Columbus' tweede reis. Ontdekking van de Canüb.sehe eilanden. Ondergang der kolonie op Hispaniola. l)e dappere cazique Caonabo Stichting van kolonie Isabella. Noodlottige koortsen. Hojeda'. strooptochten in het binnenland. Voortzetting van den ontdekkingstocht. Jamaica. Cuba onder eede voor het vasteland van Az.e verklaard. Bartholomeus Colon. Treurige toestand der volkplanting Isabella. ^ een ten met de Indianen. Caonabo gevangengenomen. Onderdrukking van de Indianen. c or be.tor.nd. Hongersnood. Pest. Aguado. Columbus keert terug. Ontvangst m Spanje. Ongunstig oordeel der openbare meening over hem. Toerustingen voor de derde reis.

Coliimbus vol"de op zijne tweede reis van het eiland Ferro af eene veel zuideUjker richting dan de eiste maal; hij werd door wind en weder zoo zeer

*) Een noodlottig geschenk, dat de tweede expeditie aan de nieuwontdekte landen bracht, was het suikerriet, welks aankweeking de invoering van de negerslaven in Amerika teu gevolge had.

Sluiten