Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bobadilla naar Hispaniola gezonden. Zijne aankomst.

Imr beoaalden wil te kennen gegeven, dal de Indianen menschelijk moesten handeTd worde™thans gelastte /.ij, dal alle oP bevel des admiraals gevangen Indianen in vrijheid gesteld en naar hun vaderland teruggezonden moes en worden. Aan de beschuldiging van wreedheid, tegen \"|et^ewèld

leende zii te eerder het oor, dewijl zijn eigen raad om de rebellen met0eweiu

uit te 'roeien, die scheen te bevestigen. De aanklachten fl™di-" dc-lviV,''de te-en Roldan ingebracht, schenen daarentegen met geloofwaaidig, djiw jl e opperrechter door Columhus in zijne vroegere berichten als een trouw,,nalle

opzichten voortreffelijk man afgeschilderd was.

P Columbus had zelf den wensch geuit, dal een geleerd rechte naai Hispaniola zou worden gezonden, om naar den stand van zaken onderzoek te dóen Dezen wensch besloot het koninklijke echtpaar te vervullen Het verleende aan den ridder Francisco de Bobadilla eeue uitgebreide volmacht o onderzoek naar den opstand te doen en personen van eiken rang en Mand, indien het belang der kroon het eischte, uit de kolonie te verwijderen. Columbus ontving den last, zich aan Bobadilla s beschikkingen te ondeiweipen.

Hel vertrek van Bobadilla werd bijna een jaar lang veLtraagd ^jl inen gebrek had aan het noodige geld voor de uitrusting vanschepeii. Ee M i het eind van de maand Juni lhOO kon de nieuwe stadhouder — want uezen raii" bekleedde hij inderdaad — zijn locht naar Iudie aanvaarden.

°Intusschen had Columbus, daar hij met fwel' n'el* H99

een verseliik met de rebellen getroffen. Tegen het einde \an Augustus \ >JJ had hij "Roldan in zijne betrekking als opperrechter hersteld en niet alleen volle kwijtschelding van strat beloofd, maai hun zeil» uit„i < u "ronden aangewezen, met het recht om die door de Indianen 111 heeitndienst te laten bebouwen. De Indianen, die den heerendicnst weigerden ol zich doo

de vlucht daaraan geheel trachtten te onttrekken, moesten gevangen en als sla\en

%e,k0Zoo 'was'van elke oproerige Spanjaard een groot heer. de h«>^ ^j1

1 . 1.. >lllln . r< 11 * II» 11 > I OP. II PT spltaiïl \\ ocl ïoozc uu

Tsszsisi ara®»* »«-«H-* «*

scliandelüksle willekeur de _.rme

ten vreue mei zijne upiucnw

schenen de zaken 111 ite Kolome op een ue.u.c.

abella, de eerste nederzetting, werd om de ongezonde l|gginggenee

sriiaiiüt'ii Kalt; ^ p- i.ii

Columbus den vrede met zijne oproerige landgenoolen gekocht had.

Thans schenen de zaken 111 de kolonie op een beteren \oet. Ie zullen

komen. Isabella, de eerste nederzetting, werd om ile ongezonuc verlaten- van dien tijd af hadden de Europeanen minder van de koorts te Inden. Ook de orde keerde terug. Columbus handhaafde haar voortaan dooi een schrikbewind, dat niet onmenschelïjke wreedheid gevoeld werd. Hl eene doodvonnis volgde op het andere. Men zegt, dat Bartholomeus de man is geweest, die zijn broeder tot zulke strenge maatregelen aanspooide ° Het schrikbewind was in volle werking, zeven Spanjaarden waren \ooi eeni«e da-en opgehangen, vijf anderen verwachtten hun doodvonnis, toen Bobadilla den 23™ Augustus 1500 met twee caraveelen te St. Domingo aankwam. Don' Dië,ro Colon, de broeder des admiraals, zond hem eene boot te gemoet . om te vernemen! of wellicht de verwachte oudste zoon zijns broeders zich ook aan boord bevond. Van de bemanning JerbootontvnigBobadia bec vin de talrijke in den laalsten lijd uitgevoerde doodvonnissen. Dal dilbuichl niet overdreven was, bemerkte hij nog denzelfden namiddag, toen zijn schip de rivier opvoer: op de beide oevers getuigden galgen, waaraan nog dc lijken hintten van Columbus' wrecde gestrengheid. .

° Bobadilla een streng, voor zachte aandoeningen onvatbaar man, wenschte Columbus schuldig te vinden, daar hij in dit geval zonder verdere: plichtplegingen het Madhouderecliap overnemen kon. Het viel hem niet moeiel.jk, dien wensch vervuld te zien, daar een groot aantal getuigen bereid was tegen den ondeikoning on te treden. Ben eersten nacht bleef Bobadilla aan boord. Den volgenden

mor-en begaf hij zich met zijne manschappen 111 optocht naar de keik,

Sluiten